Mẫu bảng thanh lý hợp đồng dịch vụ vận chuyển

  • Trang chủ
  • Mẫu hợp đồng

Loại file: .doc   |   Lượt xem: 1528   |   Lượt tải: 78    

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế, sau khi đã ký kết hợp đồng vận chuyển, thực hiện các điều khoản đã được thỏa thuận trên hợp đồng thì khâu cuối cùng là thanh lý hợp đồng, chấm dứt mối quan hệ giữa hai bên.

Sàn kế toán xin giới thiệu đến các bạn độc giả biểu mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển được cập nhật mới nhất và sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng xem.


Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển là gì, mục đích của biên bản? Điều kiện thanh lý hợp đồng? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển 2021? Hướng dẫn soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển?

Sau khi hai bên hoàn thành hợp đồng, để đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên chủ thể hợp đồng, tránh việc phát sinh tranh chấp, các bên sẽ thực hiện ký kết biên bản thanh lý hợp đồng. Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên. Đối với hợp đồng vận chuyển, việc thanh lý hợp đồng vận chuyển, bên vận chuyển và bên nhận vận chuyển sẽ cùng nhau thanh lý và xác nhận biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển, hai bên xác nhận lại việc vận chuyển đã được thực hiện qua hợp đồng vận chuyển. Vậy pháp luật quy định như thế nào về biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển, hình thức và nội dung của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển này ra sao. Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi vào tìm hiểu về mẫu văn bản này?

1. Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển là gì, mục đích của biên bản?

Điều 530 Bộ Luật dân sự 2015 Hợp đồng vận chuyển tài sản được quy định như sau: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”

Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển là văn bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên vận chuyển và bên nhận vận chuyển với nội dung ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng. Trong biên bản thanh lý này bên nhận vận chuyển sẽ thực hiện nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc nhất định theo yêu cầu đã được thỏa thuận trong biên bản với bên vận chuyển. Sau khi bản giao nhận hoàn thành thì bên vận chuyển sẽ phải bàn giao lại với bên vận chuyển những kết quả đã đạt được lúc này bên vận chuyện cũng sẽ có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận khoản một khoản tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển: Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển là chứng từ kế toán nhằm ghi nhận số lượng chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã được bên nhận vận chuyển thực hiện công việc theo một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng đã được ký kết giữa biên mẫu biên bản thanh lý hợp đồng này sẽ làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng giác con đã được ký kết.

2. Điều kiện thanh lý hợp đồng?

Theo quy định pháp luật hiện nay, không có văn bản nào quy định về điều kiện để được tiến hành thanh lý hợp đồng. Theo nguyên tắc Bộ luật dân sự luôn tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận miễn là không trái quy định của pháp luật theo quy định tại điều 3 Bộ luật dân sự 2015:

Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng chuẩn và mới nhất năm 2022

“1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự”

Ngoài ra, việc thanh lý hợp đồng chỉ được đặt ra khi hợp đồng được thực hiện xong hoặc các bên đã thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng. Theo Điều 422 Bộ Luật dân sự 2015 thì hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

“1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

Xem thêm: Thanh lý hợp đồng là gì? Quy trình thủ tục thanh lý hợp đồng kinh tế?

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định.”

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển?

Công ty…………………………

Địa chỉ……………………………

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng mới nhất

Số:………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật về Hợp đồng kinh tế;

Căn cứ vào Hợp đồng vận chuyển hành khách ký ngày……..tháng……..năm………….. giữa ………………………………. với…………………….

Hôm nay, ngày………. tháng………..năm………………… tại…………………….., chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Xem thêm: Xử phạt hành vi vận chuyển hành khách không có hợp đồng vận chuyển?

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Tài khoản số

Đại diện

Chức vụ

BÊN B:

Địa chỉ

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho mượn nhà làm trụ sở, văn phòng công ty? Hợp đồng cho mượn nhà ở và các lưu ý khi soạn thảo?

Điện thoại

Fax

Tài khoản số

Đại diện

Chức vụ

Điều 1: Nội dung thực hiện:

Bên B đã vận chuyển khách của bên A theo đúng phương tiện và lộ trình ký kết của hợp đồng ký ngày…….tháng…….năm………

Điều 2: Giá trị thanh lý hợp đồng:

Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng

Giá trị hợp đồng:…………………………….. – đã bao gồm 10% thuế V.A.T

Giá trị thanh lý: ……………………………… (Bằng chữ: ……………………………………………)

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng dịch vụ vận chuyển bằng ô tô ký ngày……………….

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển?

Người viết biên bản phải đảm bảo độ chính xác cho biên bản cả về nội dung lẫn hình thức biên bản.

Xem thêm: Các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa?

Về thời gian và địa điểm: người viết biên bản phải ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra sự thỏa thuận để thành lập nên biên bản.

Người viết biên bản cần điền rõ các thông tin họ và tên đơn vị và bộ phận sở hữu bản thanh lý hợp đồng giao khoán Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cần nêu rõ các thông tin chính liên quan đến các bên giao khoán và nhận tên chức vụ đại diện của bên giao khoán và bên nhận giao khoán, người viết biên bản cần ghi rõ ngày, tháng năm số hiệu bản thanh lý và nội dung công việc đã thực hiện thanh lý hợp đồng. Trình bày đầy đủ chính xác các thông tin về số ngày tháng của bản hợp đồng được thanh lý.

Mục đích của Trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng này phải phản ảnh được công việc cùng với giá trị của hợp đồng đã thực hiện tình đến thời điểm hai bên thực hiện thanh lý hợp đồng thông qua việc ghi cả số tiền mà biên giao khoản đã thanh toàn cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.

Dựa theo phương pháp tính toán trong hợp dạng thanh lý nghiêm thu công việc và số tiền đã được thành toán trước đó để biết được giá trị mà bản giao khoán đã thành toàn cho bên nhận khoản hoặc ngược lại bên giao khoán con phải thanh toán cho bên nhận khoản đến khi thanh lý hợp đồng, đồng thời cũng phải ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ.

Ghi chính xác số tiền mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận giao khoản và các khoản tiền bị phạt mà bên nhận giao khoán phải thanh toán cho bên giao khoán nếu biên nhận giao khoán vi phạm hợp đồng

Sau khi hoàn thành những thông tin ở trên, đại diện biên giao khoán sẽ ký xác nhận vào bàn thành lý giao khoán những người liên quan được quy định cụ thể trong mẫu thanh lý hợp đồng sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ theo dùng những điều khoản đã được thỏa thuận. Cuối cũng là ký nhận thể hiện sự đồng ý qua biên giao khoán với bên nhận giao khoán. Đối với trường hợp người ký kết không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hay công ty thì cần có màu giấy ủy quyền công ty ghi có nhiệm vụ phạm vi quyền hạn và không được vượt quá thay vì ủy quyền. Trong mục kết luận: sau khi nghiệm thu hoàn thành người viết biên bản cần phải trình bày một cách chi tiết và cụ thể kết quả, chất lượng của cả quá trình nghiệm thu. Hai bên xác nhận lại biên bản và ký tên vào biên bản, khi đã ký tên vào biên bản thì sẽ không thể sửa đổi cả về nội dung và hình thức, vì thế cả người lao động và người sử dụng lao động cần phải xác nhận lại biên bản trước khi ký tên.