Đối tượng kết nạp đoàn được ưu tiên là gì năm 2024

Tất cả Đoàn viên khi tham gia lớp học bồi dưỡng Đảng đều thuộc diện xét để kết nạp Đảng. Tuy nhiên, không phải Đoàn viên nào sau khi học xong lớp bồi dưỡng Đảng cũng đều được kết nạp Đảng. Để được xem xét kết nạp, Đoàn viên đó phải là Đoàn viên ưu tú đáp ứng các tiêu chuẩn được đề cập bên dưới.

Những đoàn viên đủ các tiêu chuẩn sau đây sẽ được xem là Đoàn viên ưu tú để giới thiệu Đảng xem xét kết nạp:

‐ Là Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

‐ Xếp loại Đoàn viên xuất sắc; được Chi đoàn tín nhiệm, bình chọn là Đoàn viên ưu tú

‐ Có tư cách đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; chấp hành tốt quy định, đường lối và chính sách của Nhà nước.

‐ Có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên của trường

‐ Có nguyện vọng và mong muốn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

‐ Đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận Lớp "Nhận thức về Đảng”(giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp – theo quy định của Bộ Chính trị).

‐ Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên

‐ Điểm rèn luyện sinh viên từ 0,8 trở lên

Như vậy, Đảng viên đủ 8 tiêu chuẩn nêu trên là Đoàn viên ưu tú sẽ được giới thiệu để xem xét kết nạp Đảng, nếu thiếu 1 trong 8 tiêu chuẩn ấy thì Đoàn viên không được xem là Đoàn viên ưu tú.

2. Quy trình bình xét Đoàn viên ưu tú:

Các Đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào đảng được lựa chọn như sau:

‐ Đoàn viên ưu tú được lựa chọn trong số đoàn viên xuất sắc trên căn cứ vào kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của chi đoàn, kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm và sự phấn đấu thực chất của đoàn viên (có thể căn cứ vào kết quả bình xét thi đua học tập, đánh giá hàng năm của công chức, viên chức thông qua hoạt động thực tiễn...)

‐ Chi đoàn tổ chức hội nghị chi đoàn, giới thiệu các đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn theo quy định.

‐ Các Đoàn viên ưu tú được giới thiệu để tránh bày bản sơ lược quá trình phấn đấu và rèn luyện tại đơn vị.

‐ Chủ tọa hội nghị chỉ đạo các đoàn viên chi đoàn bày tỏ ý kiến ​​một cách dân chủ, cởi mở.

‐ Tập thể chi đoàn cho góp ý nhận xét với từng người một (nếu có nhiều người).

‐ Chủ tọa có trách nhiệm thu thập và biểu quyết các ý kiến ​​và nhận xét về những ưu và nhược điểm của các đoàn viên và sau đó tiến hành biểu quyết.

‐ Biểu quyết được thực hiện bằng biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (chọn phương thức biểu quyết nào đã nói ở trên tùy theo đặc điểm tình hình của từng đơn vị). Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín là hình thức khách quan và có nhiều ưu điểm hơn so với biểu quyết giơ tay.

‐ Trong trường hợp biểu quyết nhất trí thì kết quả bầu phải đạt trên 1/2 tổng số đoàn viên có mặt trong chi đoàn.

‐ Ban chấp hành chi đoàn căn cứ hoạt động sau đại hội của chi bộ căn cứ vào kết quả bình bầu đoàn viên ưu tú và nội dung tiến hành đại hội của chi bộ. Ban Chấp hành họp thống nhất và gửi tờ trình, biên bản học BCH, danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng (kèm theo bản tóm tắt sự phấn đấu của các đoàn viên ưu tú) để Đảng ủy xem xét, công nhận và đưa vào diện đối tượng Đảng.

‐ Khi các đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn viên có cơ hội để trưởng thành hơn. Đây là niềm vinh dự của những đoàn viên ưu tú của Đoàn mà không phải ai cũng có được. Sau những đóng góp và hoạt động tích cực của đoàn viên, đoàn viên ấy sẽ được xét kết nạp Đảng, trở thành người Đảng viên mẫu mực.

3. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng:

Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng bao gồm các giai đoạn, trong đó trình bày danh sách đoàn viên tham gia lớp đối tượng đảng, sau đó là chuyển sang giai đoạn đề nghị kết nạp và trở thành đảng viên chính thức. Mỗi một giai đoạn đều có các bước cụ thể chi tiết được đề cập sau đây:

3.1. Giới thiệu Đoàn viên tham gia lớp đối tượng Đảng:

Chi đoàn:

Định kỳ, căn cứ vào kết quả phân loại của Đoàn viên, kết quả rèn luyện, học tập của đoàn viên, cũng như đơn xin vào Đảng của đoàn viên ưu tú, chi đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Ban chấp hành chi Đoàn tiến hành tổ chức một cuộc họp để thảo luận, xem xét về các đoàn viên ưu tú đủ điều kiện của Đoàn, những người được chỉ định tham gia vào lớp đối tượng của đảng. Đoàn trường phân công số lượng cụ thể cho từng chi đoàn, và thời gian họp Đoàn trường sẽ thông báo đến Chi đoàn.

- Trong buổi giới thiệu kết nạp Đoàn viên tham gia đối tượng Đảng phải có trên 2/3 số đoàn viên chi đoàn có mặt, nếu có thể có thêm cả đại diện BCH Chi đoàn trường.

- Kết thúc cuộc họp, Ban chấp hành Chi đoàn phải tổng hợp nội dung và gửi văn bản về ban chấp hành đoàn như sau:

 • Trong biên bản cuộc họp có giới thiệu đoàn viên ưu tú được cử tham gia lớp đối tượng đảng (yêu cầu phải có tỷ lệ % đoàn viên tham gia đồng ý, danh sách gồm những đoàn viên đủ tiêu chuẩn, và trên 50% số đoàn viên dự họp biểu quyết tán thành, nếu số lượng đông thì lấy thứ tự từ trên xuống theo số lượng đã được Đoàn trường phân bổ trước).
 • Bản tự kiểm điểm, phê bình của đoàn viên ưu tú được lựa chọn (bản thân tự kiểm điểm, kiểm điểm phải đầy đủ với các nội dung: thông tin cá nhân; chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, giáo dục; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào). Cụ thể hơn, cần ghi chi tiết thành tích, kết quả học tập, hoạt động, hạnh kiểm rèn luyện của các đoàn viên từ học kỳ I cho đến khi được bình chọn.
 • Đơn đề nghị đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng của đảng (trong giấy đề nghị cần có danh sách đoàn viên ưu tú do chi đoàn lựa chọn).
 • Đoàn trường:

‐ Theo thông báo của đảng ủy về việc mở lớp đối tượng đảng, đoàn trường xin ý kiến ​​của đảng ủy về số lượng và thời gian để thông báo đến các Chi đoàn bình chọn. Sau khi có danh sách của các Chi đoàn gửi lên, Ban Chấp hành Đoàn trường họp xét duyệt lại lần cuối.

- Tất cả các thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường đều phải dự họp trong cuộc họp (không được dự họp thay). Đoàn trường có thể mời các đảng viên chính thức trong chi bộ đến dự cuộc họp này

- Kết thúc buổi sinh hoạt, BCH đoàn trường phải tổng hợp nội dung và các tài liệu cần thiết gửi chi bộ như sau:

 • Biên bản cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng đảng (bắt buộc phải ghi tỷ lệ đồng chí dự họp).
 • Đơn đề nghị chi bộ về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng đảng (đơn đề nghị phải có danh sách đoàn viên ưu tú do ban chấp hành đoàn trường lựa chọn).
 • Tự đánh giá và phê bình của các đoàn viên ưu tú được lựa chọn.

3.2. Đề nghị kết nạp và chuyển Đảng chính thức:

Đề nghị kết nạp Đảng:

Chi đoàn:

‐ Chi đoàn giới thiệu cho đoàn trường những đoàn viên ưu tú đã qua lớp cảm tình Đảng (có giấy chứng nhận), những đoàn viên đã có thời gian hoạt động tích cực để đoàn trường giới thiệu lên chi bộ xem xét và cho phép khai lý lịch kết nạp đảng.

- Sau khi có kết quả điều tra lý lịch đoàn viên ưu tú xin vào Đảng của Đảng ủy (Lý lịch hợp lệ). Chi đoàn tổ chức họp để đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên ưu tú sau khi tham gia lớp đối tượng đảng về mọi mặt (chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, học tập, giáo dục; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào) khi đoàn viên ưu tú đã đọc bản tự kiểm điểm trong thời gian sinh hoạt tại chi đoàn. (Nếu có nhiều hơn 1 đồng chí trong Chi đoàn được giới thiệu thì phần đánh giá phải được thực hiện từng đồng chí, xong đồng chí này đến đồng chí khác.

‐ Kết thúc cuộc họp, ban chấp hành chi đoàn phải tổng kết và gửi về đoàn trường các văn bản sau:

 • Bản kiểm điểm cá nhân của một đoàn viên ưu tú được đề nghị xét kết nạp đảng
 • Biên bản cuộc họp đánh giá (phải có tỷ lệ % đoàn viên tham dự cuộc họp tán thành).
 • Đơn đề nghị BCH Đoàn Khoa xem xét giới thiệu kết nạp Đảng.

Đoàn trường:

‐ Đoàn trường phải thường xuyên theo dõi, thực hiện công tác phát triển đảng trong số những quần chúng là Đoàn viên, nhất là quần chúng đã qua lớp đối tượng đảng. Tư vấn cho đoàn viên chi bộ về công tác phát triển đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét khai lý lịch Đảng. Đoàn Trường và một đảng viên chính thức của chi bộ theo dõi và rèn luyện các đoàn viên ưu tú, đồng thời tiến hành kiểm tra lý lịch để thẩm tra.

- Trên cơ sở đánh giá của chi hội, bản tự kiểm điểm của đoàn viên ưu tú, sự giám sát của đoàn trường, ban chấp hành đoàn trường tổ chức họp, đánh giá toàn diện ưu khuyết điểm của các đồng chí. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đoàn trường phải dự họp đầy đủ (không được dự họp thay), đảng viên chính thức của chi bộ cũng được mời dự.

- Kết thúc cuộc họp, ban chấp hành đoàn trường phải tổng hợp các văn bản gửi về chi bộ như sau:

 • Bản kiểm điểm cá nhân của đoàn viên ưu tú
 • 2 biên bản (1 chi Đoàn và 1 Đoàn Trường) trình bày kết nạp đảng (cần có tỷ lệ % các đồng chí dự họp tán thành trong biên bản).

Nghị Quyết giới thiệu kết nạp đảng được lập thành 3 bản (1 bản gửi Chi bộ, 1 bản gửi Văn phòng Đoàn trường, 1 bản lưu Đoàn trường).