Read bits here and there là gì năm 2024

(6)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to be tasted, _________ (1) to be swallowed, and some few to be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible to read different types of books in different ways. For example, you might ________ (2) a travel book and read a few pages before going to sleep. It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”. Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to enjoy it. You might be on holiday, or on a long train _______ (3). If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it _________ (4).” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”. Other books are for reading slowly and __________ (5). If it is a book on a subject ________ (6) you are interested in, you will want to “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Do not start a book ________ (7) you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand. Some people think that as more and more people have a television in their homes, __________ (8) people will buy books to read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind ________ (9) than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a _________ (10) source of knowledge and pleasure.


(6)

  1. that
  1. what
  1. who
  1. where

Về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, người sống khoảng cùng thời với Shakespeare viết những lời này, "Một số sách để đọc thử, một số khác dể đọc ngấu nghiến, và ít sách đề nghiền ngẫm và để đọc và suy nghĩ." Lời khuyên hay ho này cho biết cách đọc những loại sách khác nhau với cách nhau. Chẳng hạn, bạn có thể nhặt được một quyển sách về du lịch và đọc nó vài trang trước khi ngủ. Đọc qua loa chỗ này một ít chỗ kia một ít là đủ. Tóm lại đây là “đọc thử". Một vài câu chuyện dành để đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn tìm được một câu chuyện hay và điều gì ngay cả quan trọng hơn thời gian dể thường thức nó. Bạn có lẽ đang đi nghỉ hè hoặc trên một cuộc hành trình dài bằng xe lửa. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói, “Nó hay quá tôi không thể bỏ nó xuống được." Nhưng nếu không phải tất cả câu chuyện thuộc về loại này. Đôi khi những nhà phê bình mô tả sách như "khó để xuống”, hay "không thể đọc lần nữa (khó cầm lên lại)”. Nhiều sách khác được đọc chậm vã cẩn thận. Nếu một quyển sách nói về chủ đề bạn thích thú, bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và suy nghĩ về nó. Điều đó không có nghĩa đọc quá chậm. Khi bạn cầm một quyển sách lần đầu tiên, hãy xem nó không quá khó. Đừng bắt đầu một quyển sách trừ phi bạn có thể nhận thấy từ một ít trang đầu tiên đó là quyển bạn có thể đọc và hiểu dễ dàng. Một số người nghĩ rằng vì càng ngày càng có nhiều người có tivi ở gia đình, càng ngày càng ít người mua sách đọc. Tại sao khi truyền hình có thể mang lại cho bạn tất cả thông tin và những câu chuyện với màu sắc, hình và hành động. Nhưng thật sự truyền hình không giết được việc đọc sách. Ngày nay nhiều sách cho mỗi loại được bán hơn trước. Sách vẫn còn là một phương tiện rẻ tiền để thu thập thông tin và giải trí, và bạn có thể giữ một quyển sách mãi mãi và đọc nó nhiều lần. Sách ở gia đình là nguồn kiến thức và niềm vui tuyệt vời.

Đáp án A

Kiến thức về đại từ quan hệ: *Xét các đáp án:

  1. that: Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause).
  2. what không phải là đại từ quan hệ
  3. who: Là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.
  4. where: Là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, thay cho at/on/in + which, there. Vị trí này cần một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ ngay trước subject (n) Do đó, A là đáp án hợp lý. Tạm dịch: Nếu một quyển sách nói về chủ đề bạn thích thú, bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và suy nghĩ về nó.