Có bao nhiêu số có bốn chữ số có dạng abcd sao cho abcd

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng ( (abcd) ), trong đó (1 <= a <= b <= c <= d <= 9 ).


Câu 45435 Vận dụng cao

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng \(\overline {abcd} \), trong đó \(1 \le a \le b \le c \le d \le 9\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tính số các số có \(4\) chữ số từ \(9\) chữ số đã cho.

- Liệt kê và đếm số các số có \(4\) chữ số thảo mãn \(a \le b \le c \le d\)

...