Sơ đồ tư duy sinh học 12 chương tiến hóa năm 2024

Cập nhật: 16/12/2019

Sơ đồ hóa kiến thức lý thuyết sẽ giúp bạn dễ ghi nhớ đồng thời nhớ lâu hơn. Tuyển sinh số xin gửi tới các sĩ tử sơ đồ tư duy môn Sinh học lớp 12 để tham khảo dưới đây.

Chương trình Sinh học lớp 12 gồm các chương, bài như sau:

1/ Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

 • Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
 • Bài 4: Đột biến gen
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

 • Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li
 • Bài 9: Quy luật phân li độc lập
 • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
 • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
 • Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen
 • Bài 15: Bài tập chương I và chương II

3/ Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể

 • Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 17: Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

 • Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 • Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 • Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: Di Truyền Học Người

 • Bài 21: Di truyền y học
 • Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 • Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

 • Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
 • Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
 • Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
 • Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi
 • Bài 28: Loài
 • Bài 29: Quá trình hình thành loài
 • Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
 • Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

 • Bài 32: Nguồn gốc sự sống
 • Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 • Bài 34: Sự phát sinh loài người

8/ Chương 8: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 • Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần Xã Sinh Vật

 • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Bài 41: Diễn thế sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

 • Bài 42: Hệ sinh thái
 • Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 • Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 • Bài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Sơ đồ hóa kiến thức Sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Xem thêm:

 • Tổng hợp công thức tính toán môn Sinh học lớp 12 cho thí sinh ôn thi
 • 180 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết môn Sinh học lớp 12 kèm đáp án cho thí sinh ôn tập

Suzy

Sơ đồ tư duy sinh học 12 chương tiến hóa năm 2024

Tin tức liên quan

Sơ đồ tư duy sinh học 12 chương tiến hóa năm 2024

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC- 240/162 LÝ NAM ĐẾ- TP HUẾ- SĐT: 09.222.777.44 Trang 1/19

MỤC LỤC

Trang

Mục lục............................................................................................................................................................................................1

Bài 1: Axit nuclêic...........................................................................................................................................................................2

Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN...............................................................................................................3

Bài 3: Phiên mã, dịch mã.................................................................................................................................................................4

Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen..................................................................................................................................................5

Bài 5: Đột biến gen..........................................................................................................................................................................6

Bài 6: Nhiễm sắc thể........................................................................................................................................................................7

Bài 7: Nguyên phân..........................................................................................................................................................................8

Bài 8: Giảm phân.............................................................................................................................................................................9

Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể..........................................................................................................................................10

Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.......................................................................................................................................11

Bài 11: Ôn tập đột biến..................................................................................................................................................................12

Bài 12: Quy luật phân li.................................................................................................................................................................13

Bài 13: Quy luật phân li độc lập....................................................................................................................................................14

Bài 14: Tương tác gen và tính đa hiệu của gen..............................................................................................................................15

Bài 15: Di truyền liên kết...............................................................................................................................................................16

Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính..........................................................................................................................................17

Bài 17: Di tryền ngoài nhiễm sắc thể.............................................................................................................................................18

Bài 18: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen.......................................................................................................19

Bài 19: Cấu trúc di truyền của quần thể.........................................................................................................................................20

Bài 20: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên...................................................................................................21

Bài 21: Chọn giống vật nuôi và cây trồng.....................................................................................................................................22

Bài 22: Chọn giống bằng công nghệ tế bào...................................................................................................................................23

Bài 23: Tạo giống bằng công nghệ gen..........................................................................................................................................24

Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ gen(tt).....................................................................................................................................25

Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.........................................................................................................................26

Bài 26: Di truyền Y học.................................................................................................................................................................27

Bài 27: Di truyền Y học(tt)............................................................................................................................................................28

Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người...........................................................................................................................29

Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh............................................................................................30

Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử.............................................................................................31

Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển...............................................................................................................................................32

Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt)...................................................................................................................................33

Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại..............................................................................................................................................34

Bài 34: Các nhân tố tiến hóa..........................................................................................................................................................35

Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt).....................................................................................................................................................36

Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.........................................................................................................................37

Bài 37: Loài sinh học và các cơ chế cách li...................................................................................................................................38

Bài 38: Quá trình hình thành loài...................................................................................................................................................39

Bài 39: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới.................................................................................................40

Bài 40: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất....................................................................................................................................41

Bài 41: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất................................................................................................................42

Bài 42: Sự phát sinh loài người......................................................................................................................................................43

Bài 43: Môi trường và các nhân tố sinh thái..................................................................................................................................44

Bài 44: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật..............................................................................................45

Bài 45: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt).........................................................................................46

Bài 46: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể............................................................................47

Bài 47: Các đặc trưng cơ bản của quần thể....................................................................................................................................48

Bài 48: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(tt)...............................................................................................................................49

Bài 49: Biến động số lượng cá thể của quần thể............................................................................................................................50

Bài 50: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã...............................................................................................................51

Bài 51: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã....................................................................................................................52

Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng...................................................................................................................................................53

Bài 53: Diễn thế sinh thái...............................................................................................................................................................54

Bài 54: Hệ sinh thái........................................................................................................................................................................55

Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái....................................................................................................................56

Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái(tt)...............................................................................................................57

Bài 57: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái..................................................................................................................................58

Bài 58: Sinh quyển.........................................................................................................................................................................59

Bài 59: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên.........................................................................................................60

Giáo viên: Phan Tấn Thiện.

Số điện thoại: 09.222.777.44

www.facebook.com/day.monsinh/about