Bài tập kinh tế chính trị có lời giải năm 2024

25% found this document useful (4 votes)

10K views

5 pages

Bài tập chủ nghĩa Mác Lê Nin

Original Title

GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ.docx

Copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available Formats

DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

25% found this document useful (4 votes)

10K views5 pages

GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Jump to Page

You are on page 1of 5

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập kinh tế chính trị có lời giải năm 2024

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÔNG THỨC: 1. Giá trị mới của 1 đơn vị sản phẩm/ 1 công nhân tạo ra: v + m 2. Khối lượng giá trị mới (toàn bộ SP của DN): V + M 3. Giá trị của 1 đơn vị sản phẩm: c + v + m 4. Giá trị của tổng sản phẩm của 1 DN: C + V + M 5. Chi phí sản xuất của 1 DN: C + V 6. Thời gian lao động trong 1 ngày: t + t’ 7. Tỷ suất Giá trị thặng dư:

8. Khối lượng Giá trị thặng dư:

9. Tỷ suất lợi nhuận:

10. Cấu tạo hữu cơ tư bản C/V

Trong đó: o c: Chi phí TLSX trên 1 SP, v: Chi phí nhân công trên 1 SP, m: GTTD trên 1 SP o C: Tổng chi phí TLSX, V: Tổng chi phí nhân công, M: Khối lượng GTTD thu được o t: Thời gian lao động tất yếu, t’: Thời gian lao động thặng dư Lưu ý: o Không được nhầm lẫn giữa Chi phí sản xuất (C + V) và Chi phí tư liệu sản xuất (C ) o Không được nhầm lẫn giữa Khối lượng Giá trị mới (V+M) và Khối lượng GTTD (M) o Khi tính toán xong, phải kết luận bằng cách trả lời 2 câu a, b đề bài đưa ra o Khi trình bày, cần có lập luận và không được thiếu đơn vị tính (USD, h, %, người) o Một bài tập có thể có nhiều cách giải, tuy nhiên, cần phải có lập luận đúng.

 1. Dạng bài tập về ản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

II. Dạng bài tập về ản xuất gi trị thặng dư tương đối

III. Dạng bài tập về Tích lũy tư bản và tình trạng thất nghiệp

IV. Dạng bài tập kết hợp Tích lũ tư bản & PPSX GTTD tuyệt đối

Uploaded by

Nguyên Trương

89% found this document useful (18 votes)

149K views

18 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

89% found this document useful (18 votes)

149K views18 pages

BÀI TẬP Kinh tế chính trị Mác Lênin

Uploaded by

Nguyên Trương

Jump to Page

You are on page 1of 18

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập kinh tế chính trị có lời giải năm 2024

Bài tập Kinh tế chính trị Mác- Lênin có lời giải chi tiết UFM

 1. Sản xuất hàng hóa

  Lượng GT HH = GT cũ tái hiện (c) + GT mới (v+m) hay G=c+v+m II. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 1. Tư bản (ứng trước): c + v (k=c+v) + c (GT Tư liệu sản xuất, tư bản bất biến). c1: giá trị thiết bị, máy móc, nhà xưởng,… . c2: giá trị nguyên – vật – nhiên liệu,… + v (GT sức lao động, tư bản khả biến): tiền lương/ tiền công TB cố định: c1. TB lưu động: c2 và v BÀI TẬP KTCT UFM

  Câu hỏi bài tập tự luận học phần Kinh tế chính trị trường Đại học Tài chính Marketing UFM có full hướng dẫn lời giải, bài tập ufm kèm đáp án đầy đủ và chi tiết dạng file PDF. Chúc các mấy bé UFMer làm bài tập thật hăng say nè <3
 • Information
 • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bài tập kinh tế chính trị có lời giải năm 2024

Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin

Bài tập 1: Có 4 nhóm người sản xuất cùng làm ra một loại hàng hóa. Nhóm I hao phí sản xuất

cho 1 đon vị hàng hóa là 3 giờ và làm được 100 đơn vị sản phẩm; tương tự, nhóm II là 5 giờ và

600 đơn vị sản phẩm; nhóm III là 6 giờ và 200 đơn vị sản phẩm; nhóm IV là 7 giờ và 100 đơn vị

sản phẩm . Hãy tính thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra một đơn vị hàng hóa.

Đáp án: 5,2 giờ.

Lời giải:

Lời giải trên là thiếu tường minh. Bởi lẽ, trong xã hội chỉ có 4 nhóm người sản xuất hàng hóa đó

thôi sao? Và tính cả những hàng hóa cùng loại từ bên ngoài nhập vào nữa. Tuy nhiên, để ôn thi

chủ nghĩa Mac-Lenin ít thời gian mà qua môn này, các sinh viên hãy bằng lòng với lời giải mẫu

đó. Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam ( Diendantriethoc.org) không coi Mac-

Lenin là triết học đúng nghĩa.

Bài tập 2: Trong 8 giờ sản xuất được 16 sản phẩm có tổng giá trị là 80

đô-la. Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ra trong ngày và giá trị của 1 sản

phẩm là bao nhiêu, nếu:

 1. Năng suất lao động tăng lên 2 lần.
 1. Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần.
 • Home
 • My Library
 • Ask AI