Top 0 cho hai điện trở r1 6 ôm, r2 10 ôm mắc song song với nhau điện trở tương đương của đoạn mạch là 2022