Ví dụ về thị trường độc quyền nhóm

Group Monopoly Market / Thị Trường Độc Quyền Nhóm

Định nghĩa

Một số doanh nghiệp có thể được xem là ở thế độc quyền nhóm trên thị trường nếu đó là những doanh nghiệp duy nhất, hoặc là những công ty được nhà nước giao làm kinh doanh ở thị trường phù hợp, giữa các công ty này không có sự cạnh tranh. Đó gọi là Thị trường độc quyền nhóm.

Thị trường độc quyền nhóm (thiểu số) có đặc điểm:

  • một số lượng nhỏ các công ty
  • sản phẩm vừa được tiêu chuẩn hoá vừa có sự khác biệt
  • thừa nhận tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau
  • khó khăn gia nhập

Do có ít các công ty trong một ngành độc quyền thiểu số, sản lượng của mỗi công ty chiếm một thị phần lớn trên thị trường. Do điều này, quyết định giá cả và sản lượng của mỗi công ty có tác động đáng kể lên lợi nhuận của các công ty khác. Thêm vào đó, khi ra quyết định liên quan tới giá cả hoặc sản lượng, mỗi công ty phải tính tới phản ứng của các công ty đối thủ.

Ví dụ: nếu McDonald hạ giá bánh mì kẹp thịt Big Macs của họ chẳng hạn, tác động lên mức lợi nhuận của họ sẽ rất khác nếu Burger King phản ứng lại bằng cách hạ mức giá thấp hơn với bánh sandwich Whopper với số lượng lớn. Do sự phụ thuộc lẫn nhau này, các công ty độc quyền nhóm (hay độc quyền thiểu số) can dự vào hành vi chiến lược. Hành vi chiến lược xảy ra khi kết quả tốt nhất cho một bên được quyết định bởi hành độc của các bên khác.