Chủ đề: pls succ

Có 1 bài viết

pls succ là gì - Nghĩa của từ pls succ
pls succ là gì - Nghĩa của từ pls succ

pls succ có nghĩa làMột cái gì đó bạn nói với cô gái của bạn khi sừng của bạn.Thí dụBạn: xin vui lòng succ Cô gái của bạn: quá ngắn đã không succ nó