pls succ là gì - Nghĩa của từ pls succ

pls succ có nghĩa là

Một cái gì đó bạn nói với cô gái của bạn khi sừng của bạn.

Thí dụ

Bạn: xin vui lòng succ
Cô gái của bạn: quá ngắn đã không succ nó