rule number 2 là gì - Nghĩa của từ rule number 2

rule number 2 có nghĩa là

Keithmột tinh ranh

Thí dụ

Ông Keith đã được Bitched vào khoảng một học sinh và trả lời, Quy tắc số 2

rule number 2 có nghĩa là

Đừng chết

Thí dụ

Ông Keith đã được Bitched vào khoảng một học sinh và trả lời, Quy tắc số 2

rule number 2 có nghĩa là

Đừng chết

Thí dụ

Ông Keith đã được Bitched vào khoảng một học sinh và trả lời, Quy tắc số 2