Trong số các loại tơ sau: tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo

【C23】Lưu lạiTrong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang. C. Tơ visco và tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.


Page 2

【C43】Lưu lạiTơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng giữa hexametylen điamin với axit

A. picric. B. phtalic. C. benzoic. D. ađipic.


Page 3

【C35】Lưu lạiHai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ tằm, tơ visco. B. Tơ axetat, bông. C. Bông, đay. D. Tơ nilon-6,6, tơ nitron.


Page 4

【C34】Lưu lạiTơ nào dưới đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. tơ visco. B. tơ nitron. C. tơ tằm. D. tơ axetat.


Page 5

【C36】Lưu lạiDãy gồm các tơ đều là tơ tổng hợp là

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6. B. tơ capron, tơ axetat, bông. C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông. D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.


Page 6

【C37】Lưu lạiSản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua. B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. C. Trùng hợp metyl metacrylat. D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.


Page 7

【C38】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ nilon thuộc loại tơ poliamit. B. Tơ nilon, tơ tằm rất bền vững với nhiệt. C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao. D. Thành phần chính của sợi bông là xenlulozơ.


Page 8

【C39】Lưu lạiCho phát biểu đúng là

A. Tơ olon thuộc tơ tổng hợp. B. Tơ olon thuộc tơ poliamit. C. Tơ olon thuộc tơ nhân tạo. D. Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên.


Page 9

【C40】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là sai?

A. Tơ visco là tơ bán tổng hợp. B. Tơ xenlulozơ triaxetat là tơ hóa học. C. Tơ nilon-6,6 là tơ nhân tạo. D. Sợi bông, tơ tằm đều là tơ thiên nhiên.


Page 10

【C44】Lưu lạiTơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. ure và fomanđehit. B. axit ađipic và hexametylenđiamin. C. phenol và fomanđehit. D. etylen glicol và axit terephtalic.


Page 11

【C41】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là sai?

A. Tơ nilon-6 và tơ nilon-6,6 đều thuộc loại tơ poliamit. B. Tơ visco và tơ xenlulozơ triaxetat đều là tơ nhân tạo. C. Tơ capron và tơ olon đều có thành phần chứa nhóm –CO-NH–. D. Tơ tổng hợp và tơ bán tổng hợp đều thuộc loại tơ hóa học.


Page 12

【C42】Lưu lạiCông thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là

A. (-CH2CH=CHCH2)n. B. (-NH[CH2]6CO-)n. C. (-NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n. D. (-NH[CH2]5CO-)n.


Page 13

【C45】Lưu lạiTơ nilon–6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. H2N[CH2]5COOH. B. HOOC[CH2]4COOH và HO[CH2]2OH. C. HOOC[CH2]4COOH và H2N[CH2]6NH2. D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.


Page 14

【C46】Lưu lạiNilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng

A. trùng hợp hexametylenđiamin và axit ađipic B. trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic. C. trùng hợp hexametylenđiamin và axit terephtalic. D. trùng ngưng đimetylamin và axit ađipic.


Page 15

【C47】Lưu lạiPolime dùng làm tơ nilon-6,6: –(–HN–[CH2]6–NHOC–C4H8–CO–)n– được điều từ các monome

A. axit ađipic và hexametylenđiamin. B. axit ε-aminocaproic. C. axit ađipic và etylenglicol. D. phenol và fomanđehit.


Page 16

【C48】Lưu lạiLoại tơ nào dưới đây thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?

A. Tơ capron. B. Tơ lapsan. C. Tơ nitron. D. Tơ nilon-6,6.


Page 17

【C49】Lưu lạiKhi giặt quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm thì nên làm theo cách nào dưới đây?

A. Giặt bằng xà phòng có độ kiềm cao, nước lạnh B. Giặt bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước lạnh. C. Giặt bằng xà phòng có độ kiềm cao, nước nóng. D. Giặt bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước nóng.


Page 18

【C50】Lưu lạiKhông nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon; len; tơ tằm, vì

A. len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt. B. len, tơ tằm, tơ nilon có các nhóm CO–NH trong phân tử kém bền với nhiệt. C. len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại. D. len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy.


Page 19

【C55】Lưu lạiCho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenol-fomanđehit) (f); capron (g). Dãy gồm các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :

A. (b), (c), (d). B. (c), (d), (e), (g). C. (a), (b), (f). D. (b), (d), (e).


Page 20

【C51】Lưu lạiTrùng hợp monome nào sau đây thu được polime dùng sản xuất tơ?

A. axit ε-aminocaproic. B. acrilonitrin. C. axit ω-aminoenantoic. D. ancol o-hiđroxibenzylic.


Page 21

【C52】Lưu lạiTrùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ?

A. CH2=CH2. B. CH2=CHCN. C. CH2=CHCH=CH2. D. CH2=CHCl.


Page 22

【C53】Lưu lạiTrùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ?

A. Etilen. B. Metyl metacrylat. C. Buta-1,3-đien. D. Vinyl xianua.


Page 23

【C54】Lưu lạiCho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon–6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat và poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là

A. 6. B. 5. C. 7. D. 4.


Page 24

【C56】Lưu lạiCho các polime sau: thủy tinh hữu cơ; PVA; PVC; PPF; PE; tơ enang; nilon-6,6; cao su isopren; tơ olon; tơ lapsan. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

A. Có 5 polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp và 5 polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng. B. Có 6 polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp và 4 polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng. C. Có 7 polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp và 3 polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng. D. Có 4 polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp và 6 polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng.


Page 25

【C57】Lưu lạiTơ tổng hợp không thể điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. tơ nilon - 6,6. B. tơ nitron. C. tơ nilon-6. D. tơ lapsan.


Page 26

【C58】Lưu lạiTơ lapsan thuộc loại tơ

A. poliamit. B. Vinylic. C. polieste. D. poliete.