Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x69a87c8788d4a48c1362b3b357d0e6b59c11d93f 51 0 04:00 29/11/2023

Token ORBOFI có mã ký hiệu là OBI hoạt động trên nền tảng bsc. ORBOFI/OBI đã thực hiện 353 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,043.07 USD (223.68 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 45 0 04:00 29/11/2023

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE đã thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,896.66 USD (546.34 ETH)

eth0xd417144312dbf50465b1c641d016962017ef6240 53 0 04:00 29/11/2023

Token Covalent Query Token có mã ký hiệu là CQT hoạt động trên nền tảng eth. Covalent Query Token/CQT đã thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,177.29 USD (29.85 ETH)

eth0xaaef88cea01475125522e117bfe45cf32044e238 48 0 04:00 29/11/2023

Token GuildFi có mã ký hiệu là GF hoạt động trên nền tảng eth. GuildFi Token/GF đã thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,573.66 USD (39.34 ETH)

eth0x34635280737b5bfe6c7dc2fc3065d60d66e78185 46 0 04:00 29/11/2023

Token Convex Prisma có mã ký hiệu là cvxPrisma hoạt động trên nền tảng eth. Convex Prisma/cvxPrisma đã thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,712.28 USD (115.95 ETH)

eth0xebd9d99a3982d547c5bb4db7e3b1f9f14b67eb83 40 0 04:00 29/11/2023

Token Everest ID có mã ký hiệu là ID hoạt động trên nền tảng eth. Everest ID/ID đã thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,079.54 USD (24.59 ETH)

arbitrum0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 42 0 04:00 29/11/2023

Token MCDEX Token có mã ký hiệu là MCB hoạt động trên nền tảng arbitrum. MCDEX Token/MCB đã thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,333.02 USD (54.60 ETH)

optimism0xc5b001dc33727f8f26880b184090d3e252470d45 34 0 04:00 29/11/2023

Token Ethos Reserve Note có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng optimism. Ethos Reserve Note/ERN đã thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,428.03 USD (21.31 ETH)

bsc0xcd1b51b87a8a7137d6421ba5a976225187a26777 44 0 04:00 29/11/2023

Token L7DEX có mã ký hiệu là LSD hoạt động trên nền tảng bsc. LSD/LSD đã thực hiện 1,518 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,666,383.07 USD (7,314.52 ETH)

eth0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 59 0 04:00 29/11/2023

Token LEOX có mã ký hiệu là LEOX hoạt động trên nền tảng eth. LEOX/LEOX đã thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,144.18 USD (45.08 ETH)

bsc0xf397680d99a92e4b60637e9f5c71a4def1f6c7b5 39 0 04:00 29/11/2023

Token FlightClupcoin có mã ký hiệu là FLIGHT hoạt động trên nền tảng bsc. FLIGHT CLUP COIN/FLIGHT đã thực hiện 510 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,732.67 USD (252.97 ETH)

polygon0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7 50 0 04:00 29/11/2023

Token Aavegotchi GHST Token có mã ký hiệu là GHST hoạt động trên nền tảng polygon. Aavegotchi GHST Token (PoS)/GHST đã thực hiện 1,016 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,219.07 USD (275,177.53 ETH)

arbitrum0x323665443cef804a3b5206103304bd4872ea4253 55 0 04:00 29/11/2023

Token USDV có mã ký hiệu là USDV hoạt động trên nền tảng arbitrum. USDV/USDV đã thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,655.06 USD (72.93 ETH)

eth0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036 46 0 04:00 29/11/2023

Token 0 Knowledge Network có mã ký hiệu là 0KN hoạt động trên nền tảng eth. Zero Knowledge Network/0KN đã thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,434.21 USD (62.93 ETH)

polygon0xe0bceef36f3a6efdd5eebfacd591423f8549b9d5 44 0 04:00 29/11/2023

Token Defactor có mã ký hiệu là FACTR hoạt động trên nền tảng polygon. Defactor (PoS)/FACTR đã thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,930.82 USD (77,062.47 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 48 0 04:00 29/11/2023

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST đã thực hiện 697 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,410.73 USD (252.91 ETH)

eth0x2b81945875f892aff04af0a298d35fb2cf848c7b 39 0 04:00 29/11/2023

Token Web có mã ký hiệu là WEB hoạt động trên nền tảng eth. Web/WEB đã thực hiện 345 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 303,002.71 USD (149.06 ETH)

eth0xe3c408bd53c31c085a1746af401a4042954ff740 51 0 04:00 29/11/2023

Token GreenMetaverseToken có mã ký hiệu là GMT hoạt động trên nền tảng eth. GreenMetaverseToken/GMT đã thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,164.62 USD (36.50 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 59 0 04:00 29/11/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL đã thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,908.07 USD (31.56 ETH)

avalanche0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 39 0 04:00 29/11/2023

Token TetherToken có mã ký hiệu là USDt hoạt động trên nền tảng avalanche. TetherToken/USDt đã thực hiện 5,416 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,673,302.39 USD (426,711.38 ETH)