Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 1 0 15:00 24/03/2023

Token Arbitrum có mã ký hiệu là ARB hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum/ARB thực hiện 94,308 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,360,030.98 USD (154,043.10 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 15:00 24/03/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 673 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,841.65 USD (191,287.48 ETH)

bsc0x8ae14ce43f71201bb79babd00cc8d00a7fadb3bd 1 0 15:00 24/03/2023

Token Savant AI có mã ký hiệu là SavantAI hoạt động trên nền tảng bsc. Savant AI/SavantAI thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,595.38 USD (355.77 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 15:00 24/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 1,221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 601,550.91 USD (1,835.21 ETH)

eth0xfa5047c9c78b8877af97bdcb85db743fd7313d4a 1 0 15:00 24/03/2023

Token KeeperDAO có mã ký hiệu là ROOK hoạt động trên nền tảng eth. ROOK/ROOK thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,133.31 USD (81.92 ETH)

polygon0x187ae45f2d361cbce37c6a8622119c91148f261b 1 0 15:00 24/03/2023

Token Polylastic có mã ký hiệu là POLX hoạt động trên nền tảng polygon. Polylastic/POLX thực hiện 1,280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 361,232.54 USD (319,441.53 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 15:00 24/03/2023

Token DEXTF Protocol có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,247.78 USD (90.03 ETH)

bsc0x2290c6bd9560e6498dfdf10f9ecb17997ca131f2 1 0 15:00 24/03/2023

Token MSTR Token có mã ký hiệu là MSTR hoạt động trên nền tảng bsc. MSTR Token/MSTR thực hiện 450 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,807.26 USD (414.44 ETH)

bsc0xfc279e6ff1fb1c7f5848d31561cab27d34a2856b 1 0 15:00 24/03/2023

Token Revoland Governance Token có mã ký hiệu là REVO hoạt động trên nền tảng bsc. Revoland Governance Token/REVO thực hiện 636 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,159.41 USD (267.57 ETH)

eth0xe4815ae53b124e7263f08dcdbbb757d41ed658c6 1 0 15:00 24/03/2023

Token Zks có mã ký hiệu là ZKS hoạt động trên nền tảng eth. Zks/ZKS thực hiện 315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 661,198.77 USD (363.68 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 15:00 24/03/2023

Token Hoichi 芳一 có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,555.90 USD (38.57 ETH)

eth0x83031984b45553070a088273f341bff7fb4f2f46 1 0 15:00 24/03/2023

Token hiBAYC có mã ký hiệu là hiBAYC hoạt động trên nền tảng eth. hiBAYC/hiBAYC thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 42,460.42 USD (23.58 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 15:00 24/03/2023

Token MANGOMAN INTELLIGENT có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,631 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 818,774.29 USD (2,497.58 ETH)

eth0xbe00734799a67a62af2819825580318ac1b1e4ec 1 0 15:00 24/03/2023

Token ordinex có mã ký hiệu là ORD hoạt động trên nền tảng eth. ordinex/ORD thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,114.67 USD (52.16 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 15:00 24/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 5,548 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,042,866.66 USD (1,131.29 ETH)

arbitrum0xde903e2712288a1da82942dddf2c20529565ac30 1 0 15:00 24/03/2023

Token Swapr có mã ký hiệu là SWPR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Swapr/SWPR thực hiện 1,311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 330,141.60 USD (188.06 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 15:00 24/03/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 216 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 268,524.37 USD (149.29 ETH)

eth0xe23311294467654e0cab14cd32a169a41be5ca8e 1 0 15:00 24/03/2023

Token Chronoly có mã ký hiệu là CRNO hoạt động trên nền tảng eth. Chronoly/CRNO thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,728.91 USD (32.07 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 15:00 24/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,214.94 USD (132.21 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 15:00 24/03/2023

Token S Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 1,812 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 988,518.28 USD (3,026.03 ETH)

bsc0x96f75b57ba0cf514f932d24e076b6cb52e8fe583 1 0 15:00 24/03/2023

Token YOUCOIN TOKEN có mã ký hiệu là UCON hoạt động trên nền tảng bsc. YOUCOIN TOKEN/UCON thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,289.18 USD (186.78 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 15:00 24/03/2023

Token Lords có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,984.39 USD (63.68 ETH)

eth0xd6327ce1fb9d6020e8c2c0e124a1ec23dcab7536 1 0 15:00 24/03/2023

Token Cum Inu có mã ký hiệu là CUMINU hoạt động trên nền tảng eth. Cum Inu/CUMINU thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,048.16 USD (150.47 ETH)

eth0x6f80310ca7f2c654691d1383149fa1a57d8ab1f8 1 0 15:00 24/03/2023

Token Silo Finance có mã ký hiệu là Silo hoạt động trên nền tảng eth. Silo Governance Token/Silo thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,749.59 USD (27.01 ETH)

eth0xb685145d7f127b9093d7f9278bae902ef59ff486 1 0 15:00 24/03/2023

Token FREQAI có mã ký hiệu là FreqAI hoạt động trên nền tảng eth. The Razors Edge/FreqAI thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,264.79 USD (46.43 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 15:00 24/03/2023

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 195,618.13 USD (111.30 ETH)

eth0xc9fe6e1c76210be83dc1b5b20ec7fd010b0b1d15 1 0 15:00 24/03/2023

Token Fringe Finance có mã ký hiệu là FRIN hoạt động trên nền tảng eth. Fringe/FRIN thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,359.97 USD (60.23 ETH)

eth0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 1 0 15:00 24/03/2023

Token Dusk Network có mã ký hiệu là DUSK hoạt động trên nền tảng eth. Dusk Network/DUSK thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,313.82 USD (124.17 ETH)

bsc0xb2bd0749dbe21f623d9baba856d3b0f0e1bfec9c 1 0 15:00 24/03/2023

Token Dusk Network có mã ký hiệu là DUSK hoạt động trên nền tảng bsc. Dusk Network/DUSK thực hiện 461 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,312.15 USD (262.40 ETH)

eth0x6b0b3a982b4634ac68dd83a4dbf02311ce324181 1 0 15:00 24/03/2023

Token Artificial Liquid Intelligence có mã ký hiệu là ALI hoạt động trên nền tảng eth. Artificial Liquid Intelligence Token/ALI thực hiện 296 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 479,671.20 USD (265.31 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 15:00 24/03/2023

Token Phoenix chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 852 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,714.06 USD (530.29 ETH)

eth0x9b2b931d6ab97b6a887b2c5d8529537e6fe73ebe 1 0 15:00 24/03/2023

Token All In có mã ký hiệu là AllIn hoạt động trên nền tảng eth. All In/AllIn thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,884.29 USD (52.25 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 15:00 24/03/2023

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 430 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,102,560.58 USD (612.94 ETH)

polygon0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7 1 0 15:00 24/03/2023

Token Mask Network (PoS) có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng polygon. Mask Network (PoS)/MASK thực hiện 653 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,895.99 USD (64,507.36 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 15:00 24/03/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 1,153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 313,681.22 USD (953.94 ETH)

bsc0x8789337a176e6e7223ff115f1cd85c993d42c25c 1 0 15:00 24/03/2023

Token Copiosa Coin có mã ký hiệu là COP hoạt động trên nền tảng bsc. Copiosa Coin/COP thực hiện 255 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,482.38 USD (296.36 ETH)

polygon0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db 1 0 15:00 24/03/2023

Token Aimedis có mã ký hiệu là AIMX hoạt động trên nền tảng polygon. Aimedis/AIMX thực hiện 766 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,228.30 USD (54,127.49 ETH)

polygon0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 1 0 15:00 24/03/2023

Token Wicrypt Network Token có mã ký hiệu là WNT hoạt động trên nền tảng polygon. Wicrypt Network Token/WNT thực hiện 788 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,881.95 USD (45,000.45 ETH)

arbitrum0x371c7ec6d8039ff7933a2aa28eb827ffe1f52f07 1 0 15:00 24/03/2023

Token JoeToken có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng arbitrum. JoeToken/JOE thực hiện 472 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,831.31 USD (47.64 ETH)

eth0x24c19f7101c1731b85f1127eaa0407732e36ecdd 1 0 15:00 24/03/2023

Token Sharedstake.finance có mã ký hiệu là SGT hoạt động trên nền tảng eth. Sharedstake.finance/SGT thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,128.94 USD (27.28 ETH)