Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xd7d8fcccb54de8df892bfe0e7f559aa650a4cf13 1 0 23:10 01/02/2023

Token ShibariumDAO có mã ký hiệu là SHIBDAO hoạt động trên nền tảng bsc. ShibariumDAO/SHIBDAO thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,446.58 USD (989.41 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 23:00 01/02/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 638,863.33 USD (403.36 ETH)

eth0x01962144d41415cca072900fe87bbe2992a99f10 1 0 23:00 01/02/2023

Token UniswapV2XORETH có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,866.70 USD (60.04 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 23:00 01/02/2023

Token Ojamu có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,428.43 USD (149.01 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 23:00 01/02/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 1,020 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 428,742.76 USD (270.83 ETH)

bsc0x747339cab98cc50c8698970db1f89bb3a0bb7a03 1 0 23:00 01/02/2023

Token CrossX có mã ký hiệu là CRX hoạt động trên nền tảng bsc. CrossX/CRX thực hiện 1,272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,276.83 USD (827.81 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 23:00 01/02/2023

Token Neuroni AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,696.96 USD (82.64 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 23:00 01/02/2023

Token Falcon Nine có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 558 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 743,368.51 USD (470.56 ETH)

eth0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a 1 0 23:00 01/02/2023

Token FLEX Coin có mã ký hiệu là FLEX hoạt động trên nền tảng eth. FLEX Coin/FLEX thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,685.88 USD (171.08 ETH)

bsc0x53b3338e3345758ae88b930e3d9759a95c5ce05c 1 0 23:00 01/02/2023

Token GenshinFlokiInu có mã ký hiệu là GFloki hoạt động trên nền tảng bsc. GenshinFlokiInu/GFloki thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,451.01 USD (248.97 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 23:00 01/02/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 1,766 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,123,911.45 USD (3,611.32 ETH)

eth0xd34a2051ac17bdd44d76aa84ea7fcf8419130e55 1 0 23:00 01/02/2023

Token Kabosu Inu có mã ký hiệu là Kabosu Inu hoạt động trên nền tảng eth. Kabosu Inu/Kabosu Inu thực hiện 361 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 303,810.48 USD (191.75 ETH)

eth0xb4615aad766f6de3c55330099e907ff7f13f1582 1 0 23:00 01/02/2023

Token Onigiri Neko có mã ký hiệu là ONIGI hoạt động trên nền tảng eth. Onigiri Neko/ONIGI thực hiện 292 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 298,265.42 USD (188.90 ETH)

bsc0x9d70a3ee3079a6fa2bb16591414678b7ad91f0b5 1 0 23:00 01/02/2023

Token MemePad có mã ký hiệu là MEPAD hoạt động trên nền tảng bsc. MemePad/MEPAD thực hiện 3,598 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,024,019.17 USD (6,494.40 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 23:00 01/02/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 471 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 706,120.88 USD (445.85 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 23:00 01/02/2023

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,215.31 USD (209.77 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 23:00 01/02/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,273,588.34 USD (806.72 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 23:00 01/02/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 2,357 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,885,336.21 USD (6,071.58 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 23:00 01/02/2023

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,455,676.80 USD (919.21 ETH)

eth0x0cba60ca5ef4d42f92a5070a8fedd13be93e2861 1 0 23:00 01/02/2023

Token The Protocol có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng eth. The Protocol/THE thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,797.80 USD (124.62 ETH)

fantom0x6cc0e0aedbbd3c35283e38668d959f6eb3034856 1 0 23:00 01/02/2023

Token Dark Knight có mã ký hiệu là dKNIGHT hoạt động trên nền tảng fantom. DarkKnightSwap Token/dKNIGHT thực hiện 876 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,704.50 USD (178,331.62 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 23:00 01/02/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 784 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,433.25 USD (415,184.65 ETH)

arbitrum0x1922c36f3bc762ca300b4a46bb2102f84b1684ab 1 0 23:00 01/02/2023

Token Compounded Marinated UMAMI có mã ký hiệu là cmUMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Compounded Marinated UMAMI/cmUMAMI thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 297,719.99 USD (187.52 ETH)

eth0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae 1 0 23:00 01/02/2023

Token Ambire Wallet có mã ký hiệu là WALLET hoạt động trên nền tảng eth. Ambire Wallet/WALLET thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,979.03 USD (142.25 ETH)

eth0x4abb9cc67bd3da9eb966d1159a71a0e68bd15432 1 0 23:00 01/02/2023

Token KelVpn Token có mã ký hiệu là KEL hoạt động trên nền tảng eth. KelVpn Token/KEL thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,401.51 USD (52.00 ETH)

eth0x8dfc8cc3201425669fae803e1eb125cddd4189ec 1 0 23:00 01/02/2023

Token Okage Inu có mã ký hiệu là OKAGE hoạt động trên nền tảng eth. Okage Inu/OKAGE thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,517.51 USD (40.64 ETH)

bsc0xf700d4c708c2be1463e355f337603183d20e0808 1 0 23:00 01/02/2023

Token Galactic Quadrant có mã ký hiệu là GQ hoạt động trên nền tảng bsc. Galactic Quadrant/GQ thực hiện 2,199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 974,823.34 USD (3,132.31 ETH)

eth0x08c32b0726c5684024ea6e141c50ade9690bbdcc 1 0 23:00 01/02/2023

Token Stratos có mã ký hiệu là STOS hoạt động trên nền tảng eth. Stratos Token/STOS thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,396.20 USD (149.39 ETH)

bsc0xcffd4d3b517b77be32c76da768634de6c738889b 1 0 23:00 01/02/2023

Token ESPL ARENA có mã ký hiệu là ARENA hoạt động trên nền tảng bsc. ESPL ARENA/ARENA thực hiện 923 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 530,748.41 USD (1,707.17 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 23:00 01/02/2023

Token Highstreet có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,367,368.40 USD (864.37 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 23:00 01/02/2023

Token Highstreet Token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 4,271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,944,726.07 USD (6,260.75 ETH)

eth0x8dc89f4716e027394bba225b82328c1ea2ea58bf 1 0 23:00 01/02/2023

Token Galaxy Villains có mã ký hiệu là GVC hoạt động trên nền tảng eth. Galaxy Villains/GVC thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,380.33 USD (40.67 ETH)

eth0x3fa729b4548becbad4eab6ef18413470e6d5324c 1 0 23:00 01/02/2023

Token Holyheld có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng eth. Mover/MOVE thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,080.67 USD (38.62 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 23:00 01/02/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,757.99 USD (349.00 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 23:00 01/02/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 620,491.44 USD (392.47 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 23:00 01/02/2023

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,636.53 USD (21.89 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 23:00 01/02/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,582.32 USD (98.38 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 23:00 01/02/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,715.41 USD (35.89 ETH)

eth0x0913ddae242839f8995c0375493f9a1a3bddc977 1 0 23:00 01/02/2023

Token Marshall Rogan Inu có mã ký hiệu là MRI hoạt động trên nền tảng eth. Marshall Rogan Inu/MRI thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,589.33 USD (35.11 ETH)

eth0xdf801468a808a32656d2ed2d2d80b72a129739f4 1 0 23:00 01/02/2023

Token Somnium Space CUBEs có mã ký hiệu là CUBE hoạt động trên nền tảng eth. Somnium Space Cubes/CUBE thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,565.07 USD (120.63 ETH)