Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x18656b55f204d8036f7b0da2bb61abf4ddbb89a3 1 0 19:30 05/10/2022

Token EpsteinMoon có mã ký hiệu là EPM hoạt động trên nền tảng bsc. EpsteinMoon/EPM thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,564.55 USD (135.54 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 19:00 05/10/2022

Token Laika có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,646.04 USD (108.72 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 19:00 05/10/2022

Token BabySwap có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 3,893 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,679,358.88 USD (5,698.24 ETH)

avalanche0x62edc0692bd897d2295872a9ffcac5425011c661 1 0 19:00 05/10/2022

Token GMX có mã ký hiệu là GMX hoạt động trên nền tảng avalanche. GMX/GMX thực hiện 2,064 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,415,324.41 USD (313,043.28 ETH)

eth0x14b40ad2eba6c1b31db2ba817b07578afb414415 1 0 19:00 05/10/2022

Token colR Coin có mã ký hiệu là $colR hoạt động trên nền tảng eth. colR Coin/$colR thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,206.89 USD (81.51 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 19:00 05/10/2022

Token CultDAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 792 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,788,761.28 USD (1,323.99 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 19:00 05/10/2022

Token Singularity Dao có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 450 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 374,575.25 USD (276.46 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 19:00 05/10/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 351 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 768,202.54 USD (568.18 ETH)

bsc0x90ed8f1dc86388f14b64ba8fb4bbd23099f18240 1 0 19:00 05/10/2022

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Singularity Dao/SDAO thực hiện 1,071 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 524,252.59 USD (1,779.88 ETH)

bsc0xdfd7b0dd7bf1012dfdf3307a964c36b972300ac8 1 0 19:00 05/10/2022

Token Wonderman Token có mã ký hiệu là WNDR hoạt động trên nền tảng bsc. Wonderman Token/WNDR thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,780.70 USD (318.03 ETH)

bsc0x8f36cc333f55b09bb71091409a3d7ade399e3b1c 1 0 19:00 05/10/2022

Token Cherry Network có mã ký hiệu là CHER hoạt động trên nền tảng bsc. Cherry Token/CHER thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,757.74 USD (266.51 ETH)

polygon0xf14fbc6b30e2c4bc05a1d4fbe34bf9f14313309d 1 0 19:00 05/10/2022

Token Akash Network (PoS) có mã ký hiệu là AKT hoạt động trên nền tảng polygon. Akash Network (PoS)/AKT thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 723,568.79 USD (1,207,422.43 ETH)

bsc0xeb986da994e4a118d5956b02d8b7c3c7ce373674 1 0 19:00 05/10/2022

Token Gather có mã ký hiệu là GTH hoạt động trên nền tảng bsc. Gather/GTH thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,524.40 USD (221.41 ETH)

polygon0x3b56a704c01d650147ade2b8cee594066b3f9421 1 0 19:00 05/10/2022

Token Affyn có mã ký hiệu là FYN hoạt động trên nền tảng polygon. Affyn/FYN thực hiện 943 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 337,194.19 USD (403,849.29 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 19:00 05/10/2022

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,536.05 USD (151.88 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 19:00 05/10/2022

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 228 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 555,556.26 USD (410.74 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 19:00 05/10/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,838,606.82 USD (4,736,795.69 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 19:00 05/10/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 2,742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,259,791.81 USD (7,687.39 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 19:00 05/10/2022

Token SpacePi Token có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 1,349 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 626,424.65 USD (2,121.76 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 19:00 05/10/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 481,080.28 USD (356.34 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 19:00 05/10/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 24,807.91 USD (18.37 ETH)

bsc0x762539b45a1dcce3d36d080f74d1aed37844b878 1 0 19:00 05/10/2022

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng bsc. Linear Token/LINA thực hiện 393 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,980.63 USD (289.77 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 19:00 05/10/2022

Token Lords có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,603.86 USD (67.79 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 19:00 05/10/2022

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,314.54 USD (292.30 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 19:00 05/10/2022

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,327.78 USD (169.12 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 19:00 05/10/2022

Token Morpheus.Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 651,322.46 USD (481.56 ETH)

bsc0x5344c20fd242545f31723689662ac12b9556fc3d 1 0 19:00 05/10/2022

Token Wakanda Inu Token có mã ký hiệu là WKD hoạt động trên nền tảng bsc. Wakanda Inu Token/WKD thực hiện 303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,780.86 USD (291.29 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 19:00 05/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,356.94 USD (80.86 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 19:00 05/10/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,424.72 USD (39.47 ETH)

polygon0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 19:00 05/10/2022

Token Revolt 2 Earn có mã ký hiệu là RVLT hoạt động trên nền tảng polygon. Revolt 2 Earn/RVLT thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,996.15 USD (93,358.49 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 19:00 05/10/2022

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,318.36 USD (233.37 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 19:00 05/10/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 332 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,607,095.80 USD (1,184.55 ETH)

bsc0xe6ffa2e574a8bbeb5243d2109b6b11d4a459f88b 1 0 19:00 05/10/2022

Token Hippo Token có mã ký hiệu là HIP hoạt động trên nền tảng bsc. Hippo Token/HIP thực hiện 880 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,020.92 USD (1,086.32 ETH)

bsc0xf4914e6d97a75f014acfcf4072f11be5cffc4ca6 1 0 19:00 05/10/2022

Token DEXShare có mã ký hiệu là DEXShare hoạt động trên nền tảng bsc. DEXShare/DEXShare thực hiện 858 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 222,606.94 USD (755.67 ETH)

polygon0xaa404804ba583c025fa64c9a276a6127ceb355c6 1 0 19:00 05/10/2022

Token CIPHER có mã ký hiệu là CPR hoạt động trên nền tảng polygon. CIPHER/CPR thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,401.33 USD (276,005.93 ETH)

bsc0xa719b8ab7ea7af0ddb4358719a34631bb79d15dc 1 0 19:00 05/10/2022

Token Ferrum Network Token có mã ký hiệu là FRM hoạt động trên nền tảng bsc. Ferrum Network Token/FRM thực hiện 328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,122.63 USD (346.00 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 19:00 05/10/2022

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 2,533 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,331.86 USD (1,072,861.38 ETH)

polygon0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896 1 0 19:00 05/10/2022

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng polygon. Gains Network/GNS thực hiện 1,323 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,604,812.95 USD (1,927,761.62 ETH)

bsc0xc7981767f644c7f8e483dabdc413e8a371b83079 1 0 19:00 05/10/2022

Token Liquidus có mã ký hiệu là LIQ hoạt động trên nền tảng bsc. Liquidus/LIQ thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,515.82 USD (209.43 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 19:00 05/10/2022

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 501,249.09 USD (370.61 ETH)