Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xab3f9bf1d81ddb224a2014e98b238638824bcf20 1 0 13:00 26/09/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,621.36 USD (46.94 ETH)

bsc0xc2098a8938119a52b1f7661893c0153a6cb116d5 1 0 13:00 26/09/2023

Token Rangers Protocol Gas có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. Rangers Protocol Gas/RPG thực hiện 467 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,479.52 USD (441.87 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 13:00 26/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,158.56 USD (34.30 ETH)

eth0xfa4baa6951b6ee382e9ff9af2d523278b99ca6d0 1 0 13:00 26/09/2023

Token House có mã ký hiệu là HOUSE hoạt động trên nền tảng eth. House/HOUSE thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,514.44 USD (31.82 ETH)

arbitrum0x371c7ec6d8039ff7933a2aa28eb827ffe1f52f07 1 0 13:00 26/09/2023

Token JOE có mã ký hiệu là JOE hoạt động trên nền tảng arbitrum. JoeToken/JOE thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,457.68 USD (31.64 ETH)

bsc0xb1ced2e320e3f4c8e3511b1dc59203303493f382 1 0 13:00 26/09/2023

Token Moonlight có mã ký hiệu là MOONLIGHT hoạt động trên nền tảng bsc. Moonlight Token/MOONLIGHT thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,679.11 USD (271.22 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 13:00 26/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 1,449 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,314,323.78 USD (829.21 ETH)

bsc0x95ca12cd249d27008a482009e101a8501cf3a64f 1 0 13:00 26/09/2023

Token MoveApp có mã ký hiệu là MOVE hoạt động trên nền tảng bsc. MoveApp/MOVE thực hiện 1,905 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,024.34 USD (1,016.01 ETH)

eth0xa57ed6e54be8125bbe45d6ca330e45ebb71ef11e 1 0 13:00 26/09/2023

Token PEPE có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. PEPE/PEPE thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,184.67 USD (55.09 ETH)

eth0x9bf1d7d63dd7a4ce167cf4866388226eeefa702e 1 0 13:00 26/09/2023

Token Ben có mã ký hiệu là BEN hoạt động trên nền tảng eth. Ben/BEN thực hiện 537 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 658,933.32 USD (414.87 ETH)

eth0x4e47951508fd4a4126f8ff9cf5e6fa3b7cc8e073 1 0 13:00 26/09/2023

Token Fluid có mã ký hiệu là FLUID hoạt động trên nền tảng eth. Fluid/FLUID thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,408.09 USD (156.97 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 13:00 26/09/2023

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,632.97 USD (49.79 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 13:00 26/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,234.92 USD (49.46 ETH)

eth0xaaee1a9723aadb7afa2810263653a34ba2c21c7a 1 0 13:00 26/09/2023

Token Mog Coin có mã ký hiệu là Mog hoạt động trên nền tảng eth. Mog Coin/Mog thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,024.05 USD (88.25 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 13:00 26/09/2023

Token GOLD có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 797 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 461,082.70 USD (291.10 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 13:00 26/09/2023

Token Boost có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,989.70 USD (64.32 ETH)

eth0x9f891b5ecbd89dd8a5ee4d1d80efc3fe78b306cb 1 0 13:00 26/09/2023

Token SONIK có mã ký hiệu là SONIK hoạt động trên nền tảng eth. Sonik Coin/SONIK thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,695.74 USD (80.79 ETH)

bsc0x9767203e89dcd34851240b3919d4900d3e5069f1 1 0 13:00 26/09/2023

Token A4 có mã ký hiệu là A4 hoạt động trên nền tảng bsc. A4/A4 thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,886.52 USD (334.99 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 13:00 26/09/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,355.63 USD (81.51 ETH)

polygon0xbfa35599c7aebb0dace9b5aa3ca5f2a79624d8eb 1 0 13:00 26/09/2023

Token Retro Finance có mã ký hiệu là RETRO hoạt động trên nền tảng polygon. RETRO/RETRO thực hiện 1,191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,918.10 USD (173,048.75 ETH)

bsc0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 1 0 13:00 26/09/2023

Token Probinex có mã ký hiệu là PBX hoạt động trên nền tảng bsc. Probinex Token/PBX thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,580.05 USD (410.50 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 13:00 26/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,750.48 USD (61.06 ETH)

eth0x43d7e65b8ff49698d9550a7f315c87e67344fb59 1 0 13:00 26/09/2023

Token SHIA có mã ký hiệu là SHIA hoạt động trên nền tảng eth. SHIA/SHIA thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,763.19 USD (66.66 ETH)

bsc0x78e079b08e5920d6029ec6fe9aa83d611ea60b79 1 0 13:00 26/09/2023

Token Separly có mã ký hiệu là SEPARLY hoạt động trên nền tảng bsc. Separly/SEPARLY thực hiện 574 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,074.31 USD (770.78 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 13:00 26/09/2023

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,088.57 USD (72.49 ETH)

avalanche0x1337bedc9d22ecbe766df105c9623922a27963ec 1 0 13:00 26/09/2023

Token Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT có mã ký hiệu là av3CRV hoạt động trên nền tảng avalanche. Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT/av3CRV thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,649.66 USD (8,896.78 ETH)

eth0x423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea 1 0 13:00 26/09/2023

Token Pond Coin có mã ký hiệu là PNDC hoạt động trên nền tảng eth. Pond Coin/PNDC thực hiện 1,685 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,510,154.56 USD (1,581.08 ETH)

eth0x38cf11283de05cf1823b7804bc75068bd6296957 1 0 13:00 26/09/2023

Token MoonBot có mã ký hiệu là MBOT hoạt động trên nền tảng eth. MOONBOT/MBOT thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,487.12 USD (36.89 ETH)

eth0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 1 0 13:00 26/09/2023

Token CellframeToken có mã ký hiệu là CELL hoạt động trên nền tảng eth. Cellframe Token/CELL thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,195.26 USD (70.80 ETH)

eth0x046eee2cc3188071c02bfc1745a6b17c656e3f3d 1 0 13:00 26/09/2023

Token Rollbit Coin có mã ký hiệu là RLB hoạt động trên nền tảng eth. Rollbit Coin/RLB thực hiện 787 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,062,168.18 USD (2,570.65 ETH)

bsc0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 13:00 26/09/2023

Token QANplatform có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng bsc. QANX Token/QANX thực hiện 632 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,049.78 USD (847.66 ETH)

eth0xa21af1050f7b26e0cff45ee51548254c41ed6b5c 1 0 13:00 26/09/2023

Token Osaka Protocol có mã ký hiệu là OSAK hoạt động trên nền tảng eth. Osaka Protocol/OSAK thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,839.20 USD (105.48 ETH)

bsc0xb86126b872e3f23bc62d6a4a3152ec65202a2073 1 0 13:00 26/09/2023

Token Pin Token có mã ký hiệu là PIN hoạt động trên nền tảng bsc. Pin Token/PIN thực hiện 475 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,829.67 USD (348.63 ETH)

eth0xe86df1970055e9caee93dae9b7d5fd71595d0e18 1 0 13:00 26/09/2023

Token Bitcoin20 có mã ký hiệu là BTC20 hoạt động trên nền tảng eth. Bitcoin20/BTC20 thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,000.29 USD (61.26 ETH)

eth0xbe042e9d09cb588331ff911c2b46fd833a3e5bd6 1 0 13:00 26/09/2023

Token Pepe có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. Pepe/PEPE thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,556.41 USD (69.84 ETH)

eth0x4b520c812e8430659fc9f12f6d0c39026c83588d 1 0 13:00 26/09/2023

Token Decentral Games có mã ký hiệu là DG hoạt động trên nền tảng eth. Decentral Games/DG thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,790.66 USD (108.36 ETH)

bsc0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 1 0 13:00 26/09/2023

Token hi Dollar có mã ký hiệu là HI hoạt động trên nền tảng bsc. hi Dollar/HI thực hiện 1,815 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,204.86 USD (321.69 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 13:00 26/09/2023

Token E-RADIX có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,419.36 USD (168.69 ETH)

eth0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b 1 0 13:00 26/09/2023

Token Planet Token có mã ký hiệu là PLANET hoạt động trên nền tảng eth. PLANET/PLANET thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,156.89 USD (71.66 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 13:00 26/09/2023

Token Level có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,771.87 USD (381.31 ETH)