Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xadd8a06fd58761a5047426e160b2b88ad3b9d464 1 0 12:00 07/10/2022

Token cheesemaker.farm có mã ký hiệu là CHS hoạt động trên nền tảng bsc. cheesemaker.farm/CHS thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,474.56 USD (337.55 ETH)

eth0xcd7492db29e2ab436e819b249452ee1bbdf52214 1 0 12:00 07/10/2022

Token SafeMoon Inu có mã ký hiệu là SMI hoạt động trên nền tảng eth. SafeMoon Inu/SMI thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,985.59 USD (58.36 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 12:00 07/10/2022

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 483,706.14 USD (355.83 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 12:00 07/10/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,452,377.69 USD (1,067.73 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 12:00 07/10/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,605.96 USD (105.35 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 12:00 07/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 326,453.50 USD (239.51 ETH)

polygon0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472 1 0 12:00 07/10/2022

Token PolyDoge có mã ký hiệu là PolyDoge hoạt động trên nền tảng polygon. PolyDoge/PolyDoge thực hiện 2,741 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,143.82 USD (91,682.81 ETH)

bsc0xe618ef7c64afede59a81cef16d0161c914ebab17 1 0 12:00 07/10/2022

Token Titi Financial có mã ký hiệu là TITI hoạt động trên nền tảng bsc. Titi Financial /TITI thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,156.36 USD (119.42 ETH)

eth0x25e1474170c4c0aa64fa98123bdc8db49d7802fa 1 0 12:00 07/10/2022

Token Bidao Chain có mã ký hiệu là BID hoạt động trên nền tảng eth. Bidao/BID thực hiện 122 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,266.97 USD (141.22 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 12:00 07/10/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 1,231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,866.84 USD (170.41 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 12:00 07/10/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 446,375.58 USD (328.10 ETH)

bsc0x28ce223853d123b52c74439b10b43366d73fd3b5 1 0 12:00 07/10/2022

Token FAME MMA có mã ký hiệu là FAME hoạt động trên nền tảng bsc. FAME MMA/FAME thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 14,317.24 USD (48.84 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 12:00 07/10/2022

Token CultDAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,584.48 USD (174.15 ETH)

eth0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d 1 0 12:00 07/10/2022

Token Celsius có mã ký hiệu là CEL hoạt động trên nền tảng eth. Celsius/CEL thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 537,727.87 USD (394.74 ETH)

eth0x39207d2e2feef178fbda8083914554c59d9f8c00 1 0 12:00 07/10/2022

Token MultiPlanetary Inus có mã ký hiệu là INUS hoạt động trên nền tảng eth. MultiPlanetary Inus/INUS thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,788.48 USD (46.81 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 12:00 07/10/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 393 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,482.82 USD (48.06 ETH)

bsc0xff8bbc599ea030aa69d0298035dfe263740a95bc 1 0 12:00 07/10/2022

Token Dohrnii có mã ký hiệu là DHN hoạt động trên nền tảng bsc. Dohrnii/DHN thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,317.85 USD (202.25 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 12:00 07/10/2022

Token Thor có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 708 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,780.33 USD (4,047.89 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 12:00 07/10/2022

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 3,273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,377,156.45 USD (79,670.81 ETH)

bsc0x9e24415d1e549ebc626a13a482bb117a2b43e9cf 1 0 12:00 07/10/2022

Token Lovely Inu finance có mã ký hiệu là LOVELY hoạt động trên nền tảng bsc. Lovely Inu Finance/LOVELY thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,772.02 USD (193.75 ETH)

avalanche0x62edc0692bd897d2295872a9ffcac5425011c661 1 0 12:00 07/10/2022

Token GMX có mã ký hiệu là GMX hoạt động trên nền tảng avalanche. GMX/GMX thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 392,163.17 USD (22,770.19 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 12:00 07/10/2022

Token Bitgert có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 676 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,454.27 USD (410.36 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 12:00 07/10/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,599.19 USD (101.96 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 12:00 07/10/2022

Token SpacePi có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,765.84 USD (261.48 ETH)

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 12:00 07/10/2022

Token Rio Fuel Token có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,428.84 USD (47.97 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 12:00 07/10/2022

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,721 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 549,434.93 USD (404.85 ETH)

arbitrum0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a 1 0 12:00 07/10/2022

Token GMX có mã ký hiệu là GMX hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMX/GMX thực hiện 4,450 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,896,799.18 USD (5,076.96 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 12:00 07/10/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,550.94 USD (578.20 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 12:00 07/10/2022

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 539 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,871.42 USD (803.57 ETH)

eth0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776 1 0 12:00 07/10/2022

Token NFTX có mã ký hiệu là NFTX hoạt động trên nền tảng eth. NFTX/NFTX thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,115.19 USD (48.85 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 12:00 07/10/2022

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 307 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,503.24 USD (518.19 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 12:00 07/10/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 1,930 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,363,740.76 USD (4,650.22 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 12:00 07/10/2022

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,034.64 USD (169.45 ETH)

bsc0x71fc2c893e41eabdf9c4afda3b2cdb46b93cd8aa 1 0 12:00 07/10/2022

Token Microcosm có mã ký hiệu là MIC hoạt động trên nền tảng bsc. MIC/MIC thực hiện 367 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,023.24 USD (245.55 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 12:00 07/10/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 771 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 359,307.71 USD (1,225.36 ETH)

bsc0x90ed8f1dc86388f14b64ba8fb4bbd23099f18240 1 0 12:00 07/10/2022

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Singularity Dao/SDAO thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,054.14 USD (234.02 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 12:00 07/10/2022

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,975.76 USD (38.23 ETH)

bsc0xb465f3cb6aba6ee375e12918387de1eac2301b05 1 0 12:00 07/10/2022

Token Trivian Token có mã ký hiệu là TRIVIA hoạt động trên nền tảng bsc. Trivian Token/TRIVIA thực hiện 275 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,518.92 USD (333.54 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 12:00 07/10/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,789.10 USD (39.50 ETH)

bsc0x98afac3b663113d29dc2cd8c2d1d14793692f110 1 0 12:00 07/10/2022

Token Multiverse có mã ký hiệu là MVS hoạt động trên nền tảng bsc. Multiverse/MVS thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,784.38 USD (257.72 ETH)