Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

Tài liệu Giải toán lớp 4 trang 152 luyện tập chung, bao gồm phương pháp giải, đáp số tương ứng với các bài tập trong SGK , giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức về dạng toán Tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó. Dưới đây là chi tiết lời giải toán 4 trang 152, mời các em cùng theo dõi, so sánh cách làm và bổ sung vào bài làm của mình.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 5 trang 152, 153, Ôn tập về đo độ dài và khối lượng
  • Giải toán lớp 5 trang 72 luyện tập chung, bài tập 1, 2, 3, 4
  • Giải Toán lớp 4 trang 131, 132 luyện tập chung
  • Giải toán lớp 5 trang 73 luyện tập chung, bài 1, 2, 3, 4 SGK
  • Giải Toán lớp 4 trang 90, bài 1,2,3,4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 152 luyện tập chung (Gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 152 luyện tập chung, bài 1

Đề bài:

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

Phương pháp giải:

- Bước 1. Dựa vào tỉ số của hai số để biểu diễn số lớn và số bé bằng một số phần bằng nhau

- Bước 2. Tìm hiệu số phần bằng nhau

- Bước 3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau

- Bước 4. Tìm số bé, số lớn theo hiệu số phần tương ứng

Đáp án:

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

2. Giải toán lớp 4 trang 152 luyện tập chung, bài 2

Đề bài:

Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai.

Phương pháp giải:

- Bước 1: Theo đề ra, số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai, như vậy tỉ số phần số thứ nhất và số thứ hai là 10/1

- Bước 2: Vẽ sơ đồ: Gọi số thứ hai (số bé) là 1 phần bằng nhau thì số thứ nhất (số lớn) sẽ gồm 10 phần như thế

- Bước 3: Tính giá trị một phần theo hiệu số phần bằng nhau và số phần bằng nhau

- Bước 4: Tính giá trị số thứ nhất, số thứ hai theo số phần bằng nhau tương ứng

Đáp án:

Số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai, hay số thứ hai bằng 1/10 số thứ nhất

Ta có sơ đồ:

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 10 - 1 = 9 (phần)

Số thứ hai là: 738 : 9 × 1 = 82

Số thứ nhất là: 82 × 10 = 820

Đáp số: Số thứ nhất: 820; Số thứ hai: 82

3. Giải toán lớp 4 luyện tập chung trang 152, bài 3 SGK

Đề bài:

Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Phương pháp giải:

- Bước 1. Tính tổng số túi gạo nếp, gạo tẻ

- Bước 2: Tính số kg gạo trong mỗi túi

- Bước 3: Tính số kg gạo tẻ, gạo nếp tương ứng với số túi của mỗi loại gạo.

Đáp án:

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ là: 10 + 12 = 22 (túi)

Số gạo trong mỗi túi nặng số ki-lô-gam là: 220 : 22 = 10 (kg)

Số gạo nếp là: 10 × 10 = 100 (kg)

Số gạo tẻ là: 10 × 12 = 120 (kg)

Đáp số: Số kg gạo nếp: 100 (kg), số kg gạo tẻ: 120 (Kg)

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 152

Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m, gồm hai đoạn đường (xem hình vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó.

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

Phương pháp giải:

- Bước 1: Gọi đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là 3 phần. Theo dữ kiện bài ra thì đoạn đường từ hiệu sách đến trường An sẽ là 5 phần.

- Bước 2: Tính tổng số phần bằng nhau

- Bước 3: Tính giá trị của một phần

- Bước 4: Tính khoảng cách từ nhà An đến hiệu sách và khoảng cách từ hiệu sách đến trường An theo số phần tương ứng.

Đáp án:

Gọi đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là 3 phần. Theo dữ kiện bài ra thì đoạn đường từ hiệu sách đến trường An sẽ là 5 phần.

Như vậy, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách dài số mét là: 840 : 8 × 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách tới trường dài số mét là: 840 – 315 = 525 (m)

Đáp số:

- Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách: 315m

- Đoạn đường từ hiệu sách đến trường An: 525m

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 152 luyện tập chung ngắn gọn

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

Toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung năm 2024

-- HẾT ----

Trên đây là chi tiết đáp số, phương pháp giải toán 4 trang 152. Nếu các em học sinh chưa biết cách vận dụng công thức tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số giữa hai số, các em có thể hỏi giáo viên, bạn bè giảng lại hoặc tìm hiểu tài liệu vềGiải toán lớp 4 trang 152 bài luyện tập chung để biết cách giải và vận dụng vào trong quá trình làm bài tập của mình.