tight city là gì - Nghĩa của từ tight city

tight city có nghĩa là

Một cụm từ chỉ ra độ kín cực đoan, thường được sử dụng khi ai đó ở trong một khó khăn tình huống tình huống

Thí dụ

Người 1: "Anh bạn, tôi vừa phát hiện ra bạn gái của tôi đang lừa dối trên tôi" Người 2: "Thành phố chặt chẽ!"