Tại sao viết bằng tiếng anh

Có rất nhiều lý do để chúng ta học tiếng Anh, và hẳn đó phải là những lý do có thể mang đến những ảnh hưởng tích cực cho chúng ta. Tại sao các bạn lại học tiếng Anh? Do thấy cần thiết, do yêu thích, hay là do tò mò? Hãy chia sẻ với chúng tôi những lý do khiến chúng ta nên học ngôn ngữ này nhé.

Bài luận 1. Viết tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh:

Vocabulary:
 • Undeniable (adj): Không thể phủ nhận, không thể chối bỏ.
 • Barrier
  : Rào cản.
 • Diacritic (adj): Về dấu (sắc, huyền..v..v.).
 • Vowel : Nguyên âm.
 • Consonant : Phụ âm.
 • Slang : Tiếng lóng.
 • Elegant (adj): Thanh lịch, tao nhã.
There are many reasons why I choose to study English instead of other languages. First, English is undeniably an international language which people use widely from all over the world. If I want to reach out to the open world and have more opportunities in my life, I really need to learn this language. The more I can learn about it, the fewer barriers I have to face when communicating with foreigners. Second, English is pretty easy to learn. Unlike Chinese or Japanese, English shares a similar alphabet with Vietnamese. Besides some of the diacritic difference, the main vowels and consonants are almost the same. Therefore, we can learn the vocabulary faster and remember them longer. Third, I think English is an interesting language. We have countless ways to express about one thing, and I love the use of slang in English. For me, it is bright and elegant, and I feel happy whenever I have a chance to talk or read in English. For the advantages that it can bring, I think every young people nowadays should spend some of their time to learn about it. Dịch: Có nhiều lý do tại sao tôi chọn học tiếng Anh thay vì các ngôn ngữ khác. Thứ nhất, không thể phủ nhận tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế mà mọi người sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Nếu tôi muốn tiếp cận với thế giới rộng mở và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, tôi thực sự cần phải học ngôn ngữ này. Tôi càng tìm hiểu nhiều về nó, tôi phải đối mặt với ít rào cản hơn khi giao tiếp với người nước ngoài. Thứ hai, tiếng Anh khá dễ học. Không giống như tiếng Trung hoặc tiếng Nhật, tiếng Anh có cùng một bảng chữ cái với tiếng Việt. Bên cạnh một số khác biệt về dấu, các nguyên âm và phụ âm chính gần như giống nhau. Vì vậy, chúng ta có thể học từ vựng nhanh hơn và nhớ chúng lâu hơn. Thứ ba, tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ thú vị. Chúng ta có vô số cách để thể hiện về một điều, và tôi thích sử dụng tiếng lóng trong tiếng Anh. Đối với tôi, nó thật tươi sáng và thanh lịch, và tôi cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào tôi có cơ hội để nói chuyện hoặc đọc bằng tiếng Anh. Đối với những lợi ích mà nó có thể mang lại, tôi nghĩ rằng mọi người trẻ ngày nay nên dành một chút thời gian của mình để tìm hiểu về nó.

Bài luận 2. Viết tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh:

Vocabulary:
 • Enterprise : Doanh nghiệp.
I have to study many different subjects at school, but my favorite one is English. At first, I did not feel that I really need to master a second language because I did not have a dream to live in another country. However, lately I had found out that I was completely wrong. Nowadays, with the development of our country, we do not need to travel abroad to meet a foreigners, but they actually live and work everywhere. English surely is the best tool for me to communicate with them, and it brings me a better chance to be able to work in an international enterprise. Next, learning a new language can help us change in a positive way, and English is a kind that can lead us into a journey of exploring and discovering new things. Once we learn English, we may want to know more about the culture and lifestyle of Westerners, and they are some interesting and useful things for us to learn. English is a language of the open world, so we may also open our heart and brain once we study about it. Dịch: Tôi phải học nhiều môn khác nhau ở trường, nhưng môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Lúc đầu, tôi không cảm thấy rằng mình cần phải học giỏi một ngôn ngữ thứ hai bởi vì tôi không có mơ ước được sống ở một đất nước khác. Tuy nhiên, gần đây tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã hoàn toàn sai. Ngày nay, với sự phát triển của đất nước chúng ta, chúng ta không cần phải đi ra nước ngoài để gặp một người nước ngoài, mà họ thực sự sống và làm việc ở khắp mọi nơi. Tiếng Anh chắc chắn là công cụ tốt nhất để tôi giao tiếp với họ, và nó mang lại cho tôi cơ hội tốt hơn để có thể làm việc trong một doanh nghiệp quốc tế. Tiếp theo, học một ngôn ngữ mới có thể giúp chúng ta thay đổi một cách tích cực, và tiếng Anh là một loại có thể dẫn chúng ta vào một hành trình khám phá và phát hiện những điều mới mẻ. Một khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta có thể muốn biết thêm về văn hóa và lối sống của người phương Tây, và chúng là những thứ thú vị và hữu ích để chúng ta học hỏi. Tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới mở, vì vậy chúng ta cũng có thể mở lòng và trí não của mình khi chúng ta nghiên cứu về nó.

Bài viết 3. Viết tại sao phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh:
Vocabulary:


Material : Tài liệu.
Content : Nội dung. English brings me a lot of benefits, and I think every one of us should at least try to learn it once. Firstly, English transforms me in a positive way. I used to be a shy girl who did not like to communicate with people around me. However, since I joined a English class and talked to other friends in English, I discovered that English could help me be more outgoing and confident. I love to learn about people and values of the West, so I think the open thought and lifestyle of them may have an impact on me. Secondly, English helps me to read and know more about things that I did not have chance to know before. The material and content in English are much more abundant and accurate in what we find in our own language. If someone needs to look up for necessary information, I will recommend them to look on English websites and books. Once we learn English, we will step out to a much larger world, and it can actually affect us in a very good way. For those reasons above, I think that I was completely right when choosing to learn it. Dịch:

Tiếng Anh mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, và tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta nên cố gắng học nó một lần. Thứ nhất, tiếng Anh biến đổi tôi một cách tích cực. Tôi từng là một cô gái nhút nhát không thích giao tiếp với những người xung quanh. Tuy nhiên, kể từ khi tôi tham gia một lớp học tiếng Anh và nói chuyện với các bạn bè khác bằng tiếng Anh, tôi phát hiện ra rằng tiếng Anh có thể giúp tôi cởi mở và tự tin hơn. Tôi thích tìm hiểu về con người và các giá trị của phương Tây, vì vậy tôi nghĩ tư tưởng cởi mở và lối sống của họ có thể có tác động đến tôi. Thứ hai, tiếng Anh giúp tôi đọc và biết thêm về những điều mà tôi không có cơ hội để biết trước đây. Các tài liệu và nội dung bằng tiếng Anh dồi dào và chính xác hơn nhiều so với những gì chúng ta tìm thấy trong ngôn ngữ của chúng ta. Nếu ai đó cần tìm kiếm thông tin cần thiết, tôi sẽ khuyên họ nên xem các trang web và sách tiếng Anh. Một khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta sẽ bước ra một thế giới rộng lớn hơn nhiều, và nó thực sự có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo một cách rất tốt. Vì những lý do trên, tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn đúng khi chọn học nó.

 • Chủ đề học tiếng anh
 • 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng...

  Dĩ nhiên có 3000 từ đó bạn sẽ đọc hiểu tiếng anh tạm ok...

  Nhưng tôi cũng lại biết, có những người nắm được 3000 từ đó nhưng hễ bảo viết tiếng anh thì tay đơ ra, não dường như ngừng hoạt động... thậm chí cả khi ngữ pháp rất cừ...

  Viết một hoặc một vài câu ví dụ cho mỗi từ vựng họ biết thì làm được...nhưng bảo viết một đoạn văn có ý, có ngữ cảnh này nọ thì...

  Viết được vài câu..."chết rồi! Từ này tiếng anh là gì? chưa học...câu này tiếng anh phải dùng cấu trúc gì...hình như trong tiếng anh không có...vân vân..."

  --> Chịu, mình cần phải chau dồi thêm từ vựng và ngữ pháp...

  P/S: Tôi là ví dụ điển hình.

  Ủa kỳ vậy ta, tôi biết người ta nghiên cứu ra được: Chỉ cần nắm được khoảng 3000 từ thông dụng nhất thì có thể đủ để diễn tả được hầu hết mọi ý cần thiết trong tiếng anh mà ta...tại sao mấy bạn đó và cả tôi không viết được nhiều vậy ta...Liệu có vấn đề gì...?.......................................

  Ồ, ra thế,...họ và tôi bị dính phải lỗi dịch từ tiếng việt sang tiếng anh khi viết...

  Tậm sự nhỏ nha... hiện giờ lâu lâu tôi vẫn dính...nhưng bớt nhiều lắm rồi...

  Và sau khi tôi dần thoát khỏi lỗi này, tôi phát hiện ra...tôi có thể viết được tiếng anh rất đơn giản nhưng ý thì vẫn thể hiện được như thường...

  Tôi lấy ví dụ cho bạn xem ha...
  Tôi viết câu này dựa trên cái ý của một bài viết trước đó của tôi:

  Ý tiếng việt: "Nghe đã tai thật, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phương pháp nào có thể giúp bạn nhớ được 100 từ vựng mỗi ngày thì thường những người học theo phương pháp đó dùng từ vựng rất dở"

  Ý viết bằng tiếng anh: It sounds great, but in my experience, the techniques which can help you memorize 100 english words don't usually help you use vocabulary words effectively.

  Nếu bạn dịch song song từng từ một, tôi cá là bạn sẽ điêu đứng ngay...(không tin thì đọc lại cấu trúc phức tạp mà tôi viết bằng tiếng việt ở trên đi rồi phân tích thử)

  Thế nhé...Dẹp đi, đừng dịch nữa, nghĩ trực tiếp bằng tiếng anh luôn...

  Nhưng nghĩ trực tiếp bằng tiếng anh thì đâu có dễ...
  Muốn nghĩ trực tiếp bằng tiếng anh đòi hỏi bạn phải thực sự hiểu từ cấu trúc cho tới từ vựng và cả cách dùng trong ngữ cảnh...gần giống như cách người bản ngữ hiểu...

  Nói tới cách dùng cấu trúc hay từ vựng thì tôi khuyên trước đừng học những cách dùng được chia sẻ trong ngữ pháp...

  Bạn không thực sự hiểu được nó đâu...(bữa sau tôi giải thích cái điều này sau)

  Còn từ vựng muốn hiểu hiệu quả nhất thì bạn nên đọc và nghe tiếng anh hằng ngày....

  Cứ siêng đọc và nghe nhiều vô, rồi bạn sẽ cảm thấy bạn tiến bộ và suy nghĩ được bằng tiếng anh hồi nào không hay....

  P/S: Mở video này lên xem nửa phần đầu, để biết được những lời khuyên học từ vựng hiệu quả còn phần sau khỏi xem cũng được, tiết kiệm thời gian...link video tại

  Cái phần lời khuyên đó video chia sẻ kỹ rồi, tôi không nói nữa...

  Còn về cách để bạn dùng cấu trúc đơn giản mà hiệu quả thì phương pháp đọc và nghe cũng sẽ giúp bạn đạt được điều đó một cách tự nhiên...

  Và nhớ một điều nữa, để học tiếng anh hiệu quả thì nên hạn chế nhiều nhất cái câu hỏi tại sao, đặc biệt là câu hỏi tại sao liên quan đến ngữ pháp...
  Cho dù bạn có biết câu trả lời tại sao thì bạn cũng chưa chắc làm đúng được...

  Thôi, dài rồi, bữa sau mần tiếp...

  4