patler là gì - Nghĩa của từ patler

patler có nghĩa là

một gay bản sao của adolf hitler.

Ví dụ

Heil Patler!