note streak là gì - Nghĩa của từ note streak

note streak có nghĩa là

Một điều đó Bạn muốn vào Guitar Hero

Thí dụ

Chết tiệt dudee,
800 Chuỗi ghi chú!
Ima giết chết bạn!

note streak có nghĩa là

Một điều khó khăn mo ´ foking để có được anh hùng guitar

Thí dụ

Chết tiệt dudee,
800 Chuỗi ghi chú!