Một loài thực vật có bộ nst 2n=24 số nst có trong mỗi tế bào

Một loài có bộ NST 2n = 24. Số NST trong các thể một nhiễm, tam bội và tam nhiễm kép lần lượt là:

A.23 36 26
B.23 25 26
C.23 72 26
D.25 27 36
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: Thể một nhiễm 2n 1 = 23 NST Thể tam bội 3n = 36 NST Thể tam nhiễm kép 2n +1+1 = 26 NST

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học 12 - Đề số 8

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Video liên quan