Đốt 7 2 gam bột Mg trong khí clo khối lượng sản phẩm sinh ra là

nFe=0,15mol,nCl=(15,5-8,4)/35,5=0,2
=>hhX gồm Fe dư và FeCl2 do ( 2nCl

Giải thích các bước giải:

Câu 1:

$n_{Mg}=\dfrac{9,6}{24}=0,4\ (mol)$

PTHH: $Mg+Cl_2\xrightarrow{t^\circ} MgCl_2$

Theo PTHH: $n_{MgCl_2}=n_{Mg}=0,4\ (mol)$

$\Rightarrow m_{MgCl_2}=0,4.95=38\ (gam)$

Câu 2:

a.

Gọi số mol Mg, $Fe_2O_3$ trong X lần lượt là $a,b$

$\Rightarrow 24a+160b=28,8\ (*)$

PTHH:

$Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2\ (1)$

$Fe_2O_3+6HCl\to 2FeCl_3+3H_2O\ (2)$

Theo PTHH $(1):\ n_{H_2}=a=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\ (mol)$

$\xrightarrow{(*)}b=0,15$

$\Rightarrow m_{Mg}=0,2.24=4,8\ (gam)$

$\Rightarrow \%m_{Mg}=\dfrac{4,8}{28,8}\cdot 100\%=16,67\%$

$\Rightarrow \%m_{Fe_2O_3}=100\%-16,67\%=83,33\%$

b.

Theo PTHH $(1),(2),$ ta có:

$n_{HCl}=2a+6b=2.0,2+6.0,15=1,3\ (mol)$

$\Rightarrow m_{dd\ HCl}=\dfrac{1,3.36,5}{10\%}=474,5\ (gam)$

Ở điều kiện thường chất nào sau đây là khí màu vàng lục?

Tính chất vật lí của khí clo là

Trong tự nhiên clo có mấy đồng vị bền, là những đồng vị nào?

Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo là gì?

Phản ứng hóa học giữa hiđro và clo xảy ra ở điều kiện

Chất được dùng để làm khô khí clo ẩm là

Clo có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

 Trong phản ứng  Cl2 + 2KI → 2KCl + I2. Clo đóng vai trò là chất gì?

Phương pháp điều chế khí clo trong công nghiệp là:

Muối NaCl tồn tại chủ yếu ở dạng nào?

Tại sao không thu khí clo qua nước?

Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 7,8 gam Crom

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam bột magie trong không khí.

a) Tính khối lượng magie oxit thu được?

b) Tính thể tích oxi và thể tích không khí (đktc ) cần dùng?

c) Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi trên?

Các câu hỏi tương tự

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023