Chất nào sau đây là chất điện li a Benzen

Chất nào sau đây là chất điện li?

A. Ancol etylic.

B. Axit clohiđric.

C. Saccarozơ.

D. Benzen.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Chất điện li mạnh

 • Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
 • Chất điện li mạnh
 • Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi về chất điện li mạnh cũng như biết cách xác định các chất điện li mạnh, từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập tương tự chất điện li. Hy vọng thông qua nội dung câu hỏi tài liệu, sẽ giúp bạn đọc củng cố nội dung kiến thức chất điện li, cũng như rèn luyện kĩ năng thao tác giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

 • Cách phân biệt chất điện li mạnh và yếu
 • Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh
 • Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh
 • Chất nào sau đây là chất điện li yếu
 • Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là
 • Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li yếu

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF

B. H2CO3

C. H3PO4

D. HClO4

Đáp án hướng dẫn giải

Ta thấy axit HClO4 là hợp chất rất dễ tan trong nước và tạo với nước các hidrat nên HClO4 là chất điện li mạnh

Phương trình phân li:

HClO4 → H+ + ClO4-

Còn lại H3PO4, H2CO3, HF là các axit yếu nên là chất điện li yếu

Phương trình phân li:

H3PO4:

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4−

H2PO4− ⇄ H+ + HPO42−

HPO42- ⇄ H+ + PO43-

H2CO3:

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3−

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

HF:

HF ⇆ H+ + F−

Đáp án D

Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnhlà chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

Những chất điện li mạnh là

Các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4.........

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2,... và hầu hết các muối.

Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Thí dụ:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

VD: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion tạo lại phân tử bằng nhau, cân bằng cảu quá trình điện li được thiết lập

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử.

Xem đáp án

Đáp án C

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Câu 2.Hãy cho biết dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Mg(OH)2, CuCl2, C3H7OH, HClO.

B. C6H12O6, Na2SO4, KNO3, H2SO4.

C. KOH, CaCl2, K2SO4, HNO3.

D. HCOOH, Ca(OH)2, CH3COOK, Mg(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh:KOH, CaCl2, K2SO4, HNO3.

KOH → K+ + OH−

CaCl2→ Ca2+ + 2Cl-

K2SO4 → 2K+ + SO42-

HNO3 → H++ NO3−

Câu 3. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Chất trong nước đều là chất điện li mạnh là:H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Phương trình điện li

H2SO4 ⇔ 2H+ + SO42-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Ba(OH)2 → Ba2+ + OH-

Câu 4. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

C. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy chất chỉ gồm chất điện li mạnh là:

HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3

Phương trình điện li

HNO3 → H++ NO3−

H2SO4 ⇔ 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH−

K2SiO3 → 2K+ + SiO32-

Câu 5. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C3H7OH, HF.

B. C6H12O6, K2SO4, NaNO3, H2CO3.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. HCOOH, NaOH, CH3COOK, Ca(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án C

Tập hợp các chất đều là chất điện li mạnh là:NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3

KOH → K+ + OH−

NaCl → Na+ + Cl-

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

HNO3 → H++ NO3−

Câu 6. Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2CO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án A

Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2CO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là: HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, HClO4

Câu 7. Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl

D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4

Xem đáp án

Đáp án B

C2H5OH tan trong nước nhưng không phân li ra ion=>không có khả năng dẫn điện.

CH3COOH là chất điện li yếu =>dẫn điện yếu hơn so với 2 muối

Cùng nồng độ 0,1 mol/l thì: NaCl →Na+ + Cl− ; K2SO4 →2K+ + SO42−

K2SO4 phân li ra nhiều ion hơn nên dẫn điện mạnh hơn NaCl.

=> C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4

Câu 8. Chất nào thuộc chất điện li mạnh, dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh

A. H2SO4, Zn(NO3)2, BaCl2, H2S

B. HCl, CH3COOH, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, HF, BaCl2, KOH

D. H2SO4, CaCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Xem đáp án

Đáp án D

Chất nào thuộc chất điện li mạnh, dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh

H2SO4, CaCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Câu 9. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất điện ly mạnh?

A. Hg(CN)2, C2H5OH, CuSO4, NaNO3

B. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, CH3COOH

C. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

D. HgCl2, CH3COONa, Na2S, Mg(OH)2

Xem đáp án

Đáp án C

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất điện ly mạnh là: NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

Câu 10. Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Xem đáp án

Đáp án A

Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước

VD: HCl là hợp chất cộng hóa trị phân cực

Câu 11. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử

Xem đáp án

Đáp án C

Câu đúng là: Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Câu 12. Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Xem đáp án

Đáp án C

CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO-

Do vậy phần tử thu được gồm: CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

CH3COOH là chất điện li yếu do đó khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Câu 13. Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án A

Các dung dịch có khả năng dẫn điện là các dung dịch tan trong nước phân li ra các ion

Đó là: NaCl; CaO; SO3; CH3COOH; Al2(SO4)3

CaO và SO3 tan vào nước xảy ra phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2; dung dịch Ca(OH)2 thu được là bazo mạnh nên dẫn được điện

SO3 + H2O → H2SO4; dung dịch H2SO4 thu được là axit mạnh nên dẫn được điện

Câu 14. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử H2O, liên kết O−H là liên kết cộng hóa trị có cực, cặp e chung lệch về phía oxi

=> oxi tích điện âm, ở H tích điện dương.

Khi quá trình điện li xảy ra tương tác giữa các phân tử nước có cực và các ion chuyển động không ngừng làm cho các chất điện li dễ dàng tan trong nước

=> nước đóng vai trò dung môi phân cực.

Câu 15. Cho các nhận xét sau:

(1) Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ mạnh như NaOH, LiOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, CH3COOHlà các chất điện li yếu.

(3) Muối là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có khả năng dẫn điện tốt do nước có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Số nhận xét đúng là?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án C

(1) đúng

(2) đúng

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối điện li ra ion NH4+ không phải là ion kim loại.

(4) sai vì nước cất không dẫn điện

→ Vậy có 2 nhận xét đúng

....................................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

 • NaCl là chất điện li mạnh hay yếu
 • KCl là chất điện li mạnh hay yếu
 • C6H12O6 là chất điện li mạnh hay yếu

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chất nào sau đây là chất điện li mạnh. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.