Bài toán phân lớp dữ liệu số bằng tiếng anh năm 2024

Chuyên ngành phân tích dữ liệu (Data Analysis) là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để hiểu và rút ra thông tin từ dữ liệu. Người làm việc trong lĩnh vực này thường phải có kiến thức sâu về thống kê, toán học, khoa học máy tính và kỹ năng lập trình. Công việc của họ bao gồm thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, phân tích và trực quan hóa dữ liệu để tìm ra các mẫu, xu hướng, và thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định kinh doanh hoặc nghiên cứu.

 1. Data Analysis – Phân tích dữ liệu
 2. Data Mining – Khai thác dữ liệu
 3. Data Visualization – Trực quan hóa dữ liệu
 4. Statistical Analysis – Phân tích thống kê
 5. Machine Learning – Học máy
 6. Predictive Modeling – Mô hình dự đoán
 7. Regression Analysis – Phân tích hồi quy
 8. Clustering – Gom cụm
 9. Classification – Phân loại
 10. Decision Trees – Cây quyết định
 11. Neural Networks – Mạng nơ-ron
 12. Big Data – Dữ liệu lớn
 13. Data Cleansing – Làm sạch dữ liệu
 14. Data Warehouse – Kho dữ liệu
 15. Data Integration – Tích hợp dữ liệu
 16. Exploratory Data Analysis – Phân tích dữ liệu khám phá
 17. Time Series Analysis – Phân tích chuỗi thời gian
 18. Correlation Analysis – Phân tích tương quan
 19. Anomaly Detection – Phát hiện bất thường
 20. Feature Engineering – Kỹ thuật tạo đặc trưng
 21. Ensemble Learning – Học kết hợp
 22. Dimensionality Reduction – Giảm chiều dữ liệu
 23. Data Preprocessing – Tiền xử lý dữ liệu
 24. Data Normalization – Chuẩn hóa dữ liệu
 25. Data Sampling – Lấy mẫu dữ liệu
 26. Data Imputation – Điền dữ liệu thiếu
 27. Overfitting – Quá mức đồng bộ
 28. Underfitting – Thiếu đồng bộ
 29. Cross-validation – Xác thực chéo
 30. Feature Selection – Lựa chọn đặc trưng
 31. Support Vector Machines – Máy vector hỗ trợ
 32. Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 33. Sentiment Analysis – Phân tích cảm xúc
 34. Text Mining – Khai thác văn bản
 35. Topic Modeling – Mô hình chủ đề
 36. Latent Dirichlet Allocation (LDA) – Phân bố ẩn Dirichlet (LDA)
 37. Word Embedding – Nhúng từ
 38. Bag of Words – Túi từ
 39. Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) – Tần suất từ – Tần suất tài liệu nghịch đảo (TF-IDF)
 40. Collaborative Filtering – Lọc cộng tác.
 41. K-means Clustering – Phân cụm K-means
 42. Hierarchical Clustering – Gom cụm phân cấp
 43. Random Forest – Rừng ngẫu nhiên
 44. Gradient Boosting – Tăng cường độ dốc
 45. Principal Component Analysis (PCA) – Phân tích thành phần chính (PCA)
 46. Singular Value Decomposition (SVD) – Phân rã giá trị đơn
 47. Association Rule Learning – Học luật kết hợp
 48. Market Basket Analysis – Phân tích giỏ hàng
 49. Apriori Algorithm – Thuật toán Apriori
 50. Recommender Systems – Hệ thống gợi ý
 51. Collaborative Filtering – Lọc cộng tác
 52. Content-based Filtering – Lọc dựa trên nội dung
 53. Hybrid Recommender Systems – Hệ thống gợi ý kết hợp
 54. Cosine Similarity – Độ tương tự Cosine
 55. Euclidean Distance – Khoảng cách Euclid
 56. Manhattan Distance – Khoảng cách Manhattan
 57. Pearson Correlation Coefficient – Hệ số tương quan Pearson
 58. Spearman’s Rank Correlation – Tương quan hạng Spearman
 59. Mean Absolute Error (MAE) – Sai số trung bình tuyệt đối
 60. Root Mean Squared Error (RMSE) – Sai số trung bình bình phương căn
 61. R-squared (R²) – Hệ số xác định R-bình phương
 62. Confusion Matrix – Ma trận nhầm lẫn
 63. Precision – Độ chính xác
 64. Recall – Tỉ lệ nhớ lại
 65. F1 Score – Điểm F1
 66. Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve – Đường cong ROC
 67. Area Under the Curve (AUC) – Diện tích dưới đường cong
 68. Mean Squared Error (MSE) – Sai số trung bình bình phương
 69. Hyperparameter Tuning – Điều chỉnh siêu tham số
 70. Grid Search – Tìm kiếm trên lưới
 71. Random Search – Tìm kiếm ngẫu nhiên
 72. Cross-entropy Loss – Hàm mất mát entropy chéo
 73. Gradient Descent – Suy giảm độ dốc
 74. Stochastic Gradient Descent (SGD) – Suy giảm độ dốc ngẫu nhiên (SGD)
 75. Learning Rate – Tốc độ học
 76. Batch Size – Kích thước lô
 77. Epoch – Thời đại
 78. Backpropagation – Lan truyền ngược
 79. Dropout – Loại bỏ
 80. Regularization – Chính quy hóa
 81. L1 Regularization – Chính quy hóa L1
 82. L2 Regularization – Chính quy hóa L2
 83. Cross-entropy Loss – Hàm mất mát entropy chéo
 84. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) – Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
 85. Precision-Recall Curve – Đường cong Precision-Recall
 86. Bias-Variance Tradeoff – Sự đánh đổi giữa sai số cố định và phương sai
 87. Overfitting – Quá mức đồng bộ
 88. Underfitting – Thiếu đồng bộ
 89. Regularization – Chính quy hóa
 90. Cross-validation – Xác thực chéo
 91. Batch Normalization – Chuẩn hóa lô
 92. Transfer Learning – Học chuyển giao
 93. Data Augmentation – Tăng cường dữ liệu
 94. Dropout – Loại bỏ
 95. Optimizer – Bộ tối ưu hóa
 96. Gradient Descent – Suy giảm độ dốc
 97. Momentum – Động lượng
 98. Learning Rate Scheduling – Lập lịch tốc độ học
 99. Early Stopping – Dừng sớm
 100. Ensemble Learning – Học kết hợp.

Bài tập

 1. Perform _____ on a dataset containing sales data to identify trends over time.
 2. Use _____ to group customers based on their purchasing behavior.
 3. Apply _____ to classify email messages as spam or non-spam.
 4. Create a _____ model to predict stock prices.
 5. Implement _____ to analyze the correlation between weather patterns and crop yields.
 6. Use _____ to visualize the distribution of income levels in different regions.
 7. Apply _____ to detect fraudulent transactions in a banking dataset.
 8. Use _____ to preprocess text data before conducting sentiment analysis.
 9. Implement _____ to reduce the dimensionality of a dataset with high feature counts.
 10. Use _____ to integrate data from various sources into a single database.
 11. Perform _____ to identify outliers in a dataset.
 12. Apply _____ to identify patterns in customer shopping habits.
 13. Use _____ to estimate the probability of customer churn.
 14. Create a _____ model to recommend movies based on user preferences.
 15. Implement _____ to analyze the sentiment of product reviews.
 16. Use _____ to extract topics from a collection of news articles.
 17. Apply _____ to preprocess text data before training a language model.
 18. Perform _____ to analyze the seasonal variations in electricity consumption.
 19. Use _____ to preprocess image data before training a convolutional neural network.
 20. Apply _____ to cluster similar documents together.
 21. Create a _____ model to predict the outcome of sports matches.
 22. Implement _____ to identify association rules in market basket data.
 23. Use _____ to preprocess audio data before training a speech recognition model.
 24. Apply _____ to classify medical images for disease diagnosis.
 25. Use _____ to preprocess sensor data before anomaly detection.
 26. Perform _____ to analyze the relationship between advertising expenditure and sales revenue.
 27. Apply _____ to preprocess time-series data before forecasting.
 28. Use _____ to visualize the geographic distribution of customer locations.
 29. Create a _____ model to predict the risk of loan default.
 30. Implement _____ to analyze the effectiveness of marketing campaigns.
 31. Use _____ to preprocess textual data before training a named entity recognition model.
 32. Apply _____ to cluster genes based on their expression patterns.
 33. Perform _____ to analyze the performance of different machine learning algorithms.
 34. Use _____ to preprocess numerical data before training a regression model.
 35. Apply _____ to preprocess text data before training a text classification model.
 36. Use _____ to visualize the relationships between variables in a dataset.
 37. Create a _____ model to recommend products to online shoppers.
 38. Implement _____ to preprocess text data before training a language translation model.
 39. Apply _____ to classify images for content moderation.
 40. Use _____ to preprocess sensor data before predictive maintenance analysis.
 41. Perform _____ to analyze the impact of weather conditions on transportation systems.
 42. Apply _____ to preprocess financial data before training a fraud detection model.
 43. Use _____ to preprocess text data before training a summarization model.
 44. Create a _____ model to predict housing prices based on location and features.
 45. Implement _____ to preprocess text data before training a text generation model.
 46. Apply _____ to classify sentiment in social media posts.
 47. Use _____ to preprocess image data before training an object detection model.
 48. Perform _____ to analyze customer satisfaction based on survey responses.
 49. Apply _____ to preprocess text data before training a named entity recognition model.
 50. Use _____ to visualize the distribution of customer demographics.
 51. Create a _____ model to predict user preferences for online advertisements.
 52. Implement _____ to preprocess text data before training a document clustering model.
 53. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 54. Use _____ to visualize the flow of website traffic.
 55. Perform _____ to analyze the impact of marketing strategies on brand awareness.
 56. Apply _____ to preprocess text data before training a text summarization model.
 57. Use _____ to visualize changes in stock prices over time.
 58. Create a _____ model to predict customer churn based on historical data.
 59. Implement _____ to preprocess text data before training a named entity recognition model.
 60. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 61. Use _____ to visualize the distribution of customer purchase frequencies.
 62. Perform _____ to analyze the effectiveness of different pricing strategies.
 63. Apply _____ to preprocess text data before training a document classification model.
 64. Use _____ to visualize the distribution of user ratings for a product.
 65. Create a _____ model to predict the outcome of a medical diagnosis.
 66. Implement _____ to preprocess text data before training a machine translation model.
 67. Apply _____ to preprocess text data before training a text generation model.
 68. Use _____ to visualize changes in air quality over time.
 69. Perform _____ to analyze customer preferences based on product reviews.
 70. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 71. Use _____ to visualize the spread of a contagious disease.
 72. Create a _____ model to predict customer lifetime value.
 73. Implement _____ to preprocess text data before training a topic modeling model.
 74. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 75. Use _____ to visualize the distribution of customer purchase amounts.
 76. Perform _____ to analyze the impact of advertising on website traffic.
 77. Apply _____ to preprocess text data before training a text summarization model.
 78. Use _____ to visualize the distribution of housing prices in different neighborhoods.
 79. Create a _____ model to predict the likelihood of an insurance claim.
 80. Implement _____ to preprocess text data before training a named entity recognition model.
 81. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 82. Use _____ to visualize changes in temperature over time.
 83. Perform _____ to analyze the performance of different product variants.
 84. Apply _____ to preprocess text data before training a document clustering model.
 85. Use _____ to visualize the distribution of customer purchase locations.
 86. Create a _____ model to predict the outcome of a legal case.
 87. Implement _____ to preprocess text data before training a machine translation model.
 88. Apply _____ to preprocess text data before training a text generation model.
 89. Use _____ to visualize changes in sea levels over time.
 90. Perform _____ to analyze customer preferences based on product ratings.
 91. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 92. Use _____ to visualize the distribution of customer age groups.
 93. Create a _____ model to predict the likelihood of a customer returning a product.
 94. Implement _____ to preprocess text data before training a topic modeling model.
 95. Apply _____ to preprocess text data before training a sentiment analysis model.
 96. Use _____ to visualize changes in traffic congestion over time.
 97. Perform _____ to analyze the impact of product packaging on sales.
 98. Apply _____ to preprocess text data before training a document classification model.
 99. Use _____ to visualize the distribution of customer satisfaction scores.
 100. Create a _____ model to predict the outcome of a political election.

Đáp án

 1. Data Analysis
 2. Clustering
 3. Classification
 4. Predictive Modeling
 5. Statistical Analysis
 6. Data Visualization
 7. Anomaly Detection
 8. Data Mining
 9. Dimensionality Reduction
 10. Data Integration
 11. Outlier Detection
 12. Market Basket Analysis
 13. Predictive Modeling
 14. Recommender Systems
 15. Sentiment Analysis
 16. Topic Modeling
 17. Data Preprocessing
 18. Time Series Analysis
 19. Data Preprocessing
 20. Clustering
 21. Predictive Modeling
 22. Association Rule Learning
 23. Data Preprocessing
 24. Classification
 25. Data Preprocessing
 26. Statistical Analysis
 27. Time Series Analysis
 28. Data Visualization
 29. Predictive Modeling
 30. Statistical Analysis
 31. Data Preprocessing
 32. Clustering
 33. Statistical Analysis
 34. Data Preprocessing
 35. Data Preprocessing
 36. Data Visualization
 37. Recommender Systems
 38. Data Preprocessing
 39. Classification
 40. Data Preprocessing
 41. Statistical Analysis
 42. Data Preprocessing
 43. Data Preprocessing
 44. Predictive Modeling
 45. Data Preprocessing
 46. Classification
 47. Data Preprocessing
 48. Sentiment Analysis
 49. Data Preprocessing
 50. Data Visualization
 51. Predictive Modeling
 52. Data Preprocessing
 53. Data Preprocessing
 54. Data Visualization
 55. Statistical Analysis
 56. Data Preprocessing
 57. Data Visualization
 58. Predictive Modeling
 59. Data Preprocessing
 60. Data Preprocessing
 61. Data Visualization
 62. Statistical Analysis
 63. Data Preprocessing
 64. Data Visualization
 65. Predictive Modeling
 66. Data Preprocessing
 67. Data Preprocessing
 68. Data Visualization
 69. Statistical Analysis
 70. Data Preprocessing
 71. Data Visualization
 72. Predictive Modeling
 73. Data Preprocessing
 74. Data Preprocessing
 75. Data Visualization
 76. Statistical Analysis
 77. Data Preprocessing
 78. Data Visualization
 79. Predictive Modeling
 80. Data Preprocessing
 81. Data Preprocessing
 82. Data Visualization
 83. Statistical Analysis
 84. Data Preprocessing
 85. Data Visualization
 86. Predictive Modeling
 87. Data Preprocessing
 88. Data Preprocessing
 89. Data Visualization
 90. Statistical Analysis
 91. Data Preprocessing
 92. Data Visualization
 93. Predictive Modeling
 94. Data Preprocessing
 95. Data Preprocessing
 96. Data Visualization
 97. Statistical Analysis
 98. Data Preprocessing
 99. Data Visualization
 100. Predictive Modeling

Đọc lại bài trước: 100 từ vựng và cụm từ tiếng Anh chuyên ngành về nghề Quản lý nhà cung cấp.