Bài tập cân bằng phức chất có lời giải năm 2024

T À I L I Ệ U , C H U Y Ê N Đ Ề C H U Y Ê N H Ó A H Ọ C Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection vectorstock.com/22948755 DẠY KÈM QUY NHƠN TEST PREP PHÁT TRIỂN NỘI DUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHỨC CHẤT THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA QUỐC TẾ PDF VERSION | 2020 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN **GIA**O QUA EMAIL [email protected] Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594

Bài tập cân bằng phức chất có lời giải năm 2024

Chuyên đề: Bài tập cân bằng tạo phức 2019

●Bài tập tạo phức đơn

Câu 1: (3,5 điểm) Đề K6502

Viết cân bằng tạo phức xảy ra khi đưa một lượng Cd2+ vào dung dịch chứa SCN-

0,15M có môi trường đệm NH30,01M ở pH 9,5. Hãy xác định dạng phức nào bền

hơn và tỷ lệ phần mol các dạng tồn tại của phức trong hỗn hợp trên.

\=> Để xác định phức nào bền hơn ta dựa vào phân số mol . Phân số mol càng lớn

thì dạng phức càng bền

Câu 2: (3,0 điểm) Đề LTK49-07

Tính nồng độ cân bằng của ion bạc trong dung dịch nếu trong 1lít dung dịch có

chứa 0,04 mol AgNO3và 0,5 mol NH3. Biết [Ag(NH3)2] \= 6,8.10-8

β

Câu 3: Đề ĐHSP

Tính nồng độ cân bằng của các ion và phân tử trong dung dịch chứa AgNO30,01M

và NH30,1M. Cho biết logβ([Ag(NH3)+])= 3,32; logβ([Ag(NH3)2+])= 7,24; pkb\=

4,75

Câu 4: Đề ĐHKHTN

Tính nồng độ của Cu2+ và NH3trước phản ứng. Biết nồng độ cân bằng của Cu2+ và

NH3lần lượt là 10-4M và 10-3M. Biết hằng số bền của phức tạo bởi Cu2+ và NH3lần

lượt là 104,04; 107,47; 1010,27; 1011,75 và bỏ qua sự tạo phức hydroxo của đồng.

Câu 5: (3,5 điểm) Đề K65-02

Tính nồng độ cân bằng của NH3trong 100ml dung dịch có chứa 0,01 mol AgCl để

hòa tan vừa hết lượng kết tủa này. Biết phức của Ag+và NH3có lgβ1\= 3,32; lgβ2\=

7,24; T(AgCl) = 1,82.10-10

Câu 6: GT ĐH Dược HN

Một dung dịch muối Fe3+ 0,10M. Thêm 0,10mol KSCN vào 100mL dung dịch này

nồng độ Fe3+ tự do đo được là [Fe3+] \= 5,5.10-4M. Tính hằng số β của phức

FeSCN2+.

Câu 7: GT ĐH Dược HN

Một dung dịch chứa ion kim loại M+nồng độ C, người ta thêm phối tử L để tạo

phức theo phản ứng: M++ nL ⬄MLn+; βn

1

NST: ĐÀO TÚ ANH 0986666904. Phải chăm chỉ luyện tập mới có kết quả !!!