Tác giả: YieldingCrocodile

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
200 views
Đốt 7 2 gam bột Mg trong khí clo khối lượng sản phẩm sinh ra là

nFe=0,15mol,nCl=(15,5-8,4)/35,5=0,2 =>hhX gồm Fe dư và FeCl2 do ( 2nCl Giải thích các bước giải: Câu 1: $n_{Mg}=dfrac{9,6}{24}=0,4 (mol)$ PTHH: ...

YieldingCrocodile
đăng 1 tháng trước